پرسشنامه مقیاس انسجام خانواده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پرسشنامه مقیاس انسجام خانواده :

مقیاس انسجام خانواده

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: داردمبانی نظری مقیاس

ازدواج رکن خانواده است و سلامتی ازدواج, سلامتی خانواده را رقم میزند. در خانوادهدرمانی, خانواده در حکم زمینه برای کمک به مراجعین یا مددجویان نیست, بلکه خود به عنوان نوعی اختلال تلقی میشود. عضو مشکلدار خانواده به عنوان یکی از نشانههای آسیبشناختی خانواده تلقی میشود. خانواده دارای کلیتی است که تحت تأثیر کنش متقابل عناصر مختلف یا اعضای آن قرار میگیرد. خانواده نیز مانند هر نظام اجتماعی دیگر دارای نیازهایی است که اساسی محسوب میشوند. نمونههایی از این نیازها عبارتند از: احساس ارزشمندی, احساس امنیت فیزیکی, احساس صمیمیت و بههموابستگی, احساس مسئولیت, نیاز به انگیزه, نیاز به شادی, نیاز به تأیید و تصدیق و در نهایت وجود انسجام خانوادگی (براوشاو, .(2001

ارضای این نیازها, انسجام خانوادگی را تضمین مینماید و امکانات رشد افراد را فراهم آورده و در نتیجه, زن و مرد هر کدام با استفاده از مهارتهای خاص خود و به اتفاق, موسیقی هماهنگی را مینوازند.

فرونشاندن تعارض و ارایه راهکارهای ارتباطی در روابط صمیمی, نقش مؤثری را در تداوم و بقای روابط صمیمانه زن و شوهر ایفا میکند و این وضعیت میتواند قوانین خاصی را در چارچوب الگوهای اجتماعی تعیین نماید. هماهنگی ارتباط بین زن و شوهر موجبات کاهش تعارض و افزایش صمیمیت توأم با احترام را فراهم میسازد. در انتهای این فرآیند, انسجام خانواده نمایان میگردد و تحکیم این کانون تحقق مییابد (قراچه داغی, .(1375
اهمیت ازدواج و تشکیل خانواده در این است که این نهاد, مهمترین عامل اجتماعیکننده فرد به حساب میآید و کارکردهای مختلفی از قبیل کارکرد زیستی, اقتصادی و روانی- اجتماعی دارد. میتوان گفت که شاید کارکرد »تشکیل شخصیت اجتماعی«, قابل ذکرترین این کارکردها باشد. به عبارتی, اجتماعی شدن اعضای خانواده توسط یک خانواده منسجم صورت میگیرد و بسیاری از محققان و صاحبنظران معتقدند که در این مورد هیچ جانشینی را نمیتوان برای خانواده پیدا کرد (تبریزی, .(1378

لینک کمکی