پرسشنامه شخصیتی آیسنک (فرم کودکان و نوجوانان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پرسشنامه شخصیتی آیسنک (فرم کودکان و نوجوانان) :

پرسشنامه شخصیتی آیسنک (فرم کودکان و نوجوانان)

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد
پرسشنامه شخصیتی آیسنک در سال 1963 جهت سنجش برخی جنبههای شخصیت از جمله درونگرایی و برونگرایی و همچنین تشخیص برخی اختلالات شخصیتی مانند روانگسستگی, جامعهستیزی, روانآزردگی و مقبولیت اجتماعی برای گروههای سنی متفاوت اعم از خردسالان, نوجوانان و بزرگسالان که دربرگیرندهی چهل و هشت موضوع میشد, ساخته شد. دو نوع آزمونی که از آیسنک ارایه میشود یکی مخصوص کودکان از 7 تا 15 سال میباشد و دیگری برای سنین 16 سال به بالا تنظیم شده است. فرم مخصوص کودکاان به جای عامل روانگسستهگرایی, پرخاشگری را میسنجد.

به منظور تعیین اعتبار و روایی این پرسشنامه, آیسنک آن را بر روی گروه واحد در دو زمان مختلف اجرا کرد و روایی و اعتبار آن را بدست آورد.
با توجه به اینکه در سوالهای زیر هیچ پاسخ صحیح و غلطی وجود ندارد و هیچ یک از سوالات پیچیده نیست, لطفا پس از خواندن

هر سوال نظر خود را در ستون بلی یا خیر ضربدر بزنید و درباره معنای دقیق سوالها فکر نکنید.


لینک کمکی