پرسشنامه شخصیتی آیسنک (فرم بزرگسالان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پرسشنامه شخصیتی آیسنک (فرم بزرگسالان) :

پرسشنامه شخصیتی آیسنک (فرم بزرگسالان)

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: داردپرسشنامه شخصیتی آیسنک در سال 1963 جهت سنجش برخی جنبههای شخصیت از جمله درونگرایی و برونگرایی و همچنین تشخیص برخی اختلالات شخصیتی مانند روانگسستگی, جامعهستیزی, روانآزردگی و مقبولیت اجتماعی برای گروههای سنی متفاوت اعم از خردسالان, نوجوانان و بزرگسالان که دربرگیرندهی چهل و هشت موضوع میشد, ساخته شد. دو نوع آزمونی که از آیسنک ارایه میشود یکی مخصوص کودکان از 7 تا 15 سال میباشد و دیگری برای سنین 16 سال به بالا تنظیم شده است. فرم مخصوص کودکان به جای عامل روانگسستهگرایی, پرخاشگری را میسنجد.

به منظور تعیین اعتبار و روایی این پرسشنامه, آیسنک آن را بر روی گروه واحد در دو زمان مختلف اجرا کرد و روایی و اعتبار آن را بدست آورد.

با توجه به اینکه در سوالهای زیر هیچ پاسخ صحیح و غلطی وجود ندارد و هیچ یک از سوالات پیچیده نیست, لطفا پس از خواندن

هر سوال نظر خود را در ستون بلی یا خیر ضربدر بزنید و درباره معنای دقیق سوالها فکر کنید.

لطفا کنترل کنید تا مطمئن شوید به همه سوالها پاسخ دادهاید"

فعالیت در زمینه آزمونسازی را آیسنک از سال 1947 آغاز کرد و در ابتدا به دو عامل اساسی در سنجش شخصیت شامل روانآزردهگرایی و برونگرایی- درونگرایی توجه داشت. وی پس از تأکید بر دو بعد اولیه, بعد سومی را به آنها افزود و آن را روانگسستهگرایی نام نهاد. این سه عامل, نظریه سه عاملی آیسنک در شخصیت را تشکیل میدهند. آیسنک و لانگ (1996) خاطرنشان میکنند که در مطالعات آنها از فرهنگهای مختلف, شواهد فراوانی دال بر وجود این سه بعد بدست آمده است (پروین و جان, .(1386

پرسشنامه شخصیتی آیسنک در سال 1963 جهت سنجش برخی جنبههای شخصیت از جمله درونگرایی و برونگرایی و همچنین تشخیص برخی اختلالات شخصیتی مانند روانگسستگی, جامعهستیزی, روانآزردگی و مقبولیت اجتماعی برای گروههای سنی متفاوت اعم از خردسالان, نوجوانان و بزرگسالان که دربرگیرندهی چهل و هشت موضوع میشد, ساخته شد. بعدها تغییر شکل پیدا کرده به مرور زمان به شکل امروزی درآمد. دو نوع آزمودنی که از آیسنک ارایه میشود یکی مخصوص کودکان از 7 تا 15 سال میباشد و دیگری برای سنین 16 سال به بالا تنظیم شده است. فرم مخصوص کودکان به جای عامل روانگسسته گرایی, پرخاشگری را میسنجد.

لینک کمکی