پرسشنامه تعهد سازمانی - پورتر و همکارن 1974

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پرسشنامه تعهد سازمانی - پورتر و همکارن 1974 :

پرسشنامه تعهد سازمانی - پورتر و همکارن1974

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد


ـ پرسشنامه تعهد سازمانی: این ابزار مشخص می سازد که فرد تا چه اندازه در قبال سازمان خود احساس مسئولیت می کند. این پرسشنامه توسط پورتر وهمکاران(1974)تدوین, و توسط انگل و پری(1981؛ به نقل از پاکاری, 1370) اصلاح گردیده است.

نمره گذاری این پرسشنامه به صورت طیف لیکرت می باشد.

لینک کمکی