پرسشنامه تعارض و ابهام نقش ریزو هوس و لیرتزمن 1970

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پرسشنامه تعارض و ابهام نقش ریزو هوس و لیرتزمن 1970 :

پرسشنامه تعارض و ابهام نقش ریزو هوس و لیرتزمن 1970

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

این آزمون توسط ریزو و همکاران (1970) ساخته شد و نخستین بار در ایران توسط ارشدی در سال 1369 ترجمه, ویرایش و مورد استفاده قرار گرفت. این آزمون شامل 14 ماده می باشد که 6 ماده اول آن برای سنجش ابهام نقش و 8 ماده دیگر آن برای سنجش تعارض نقش به کار می رود.

در این پرسشنامه پاسخ ها روی یک مقیاس چهار درجه ای از یک (بسیار صحیح است) تا 4 (اصلا صحیح نیست) مشخص می شوند.

ضریب اعتبار این آزمون از دو روش تنصیف و کودر ریچاردسن برای ابهام نقش به ترتیب 75/0 و 71/0 به دست آمد. همچنین وی از طریق روایی سازه ضریب روایی این آزمون را برای ابهام نقش به ترتیب 79/0 و برای تعارض نقش 89/0 به دست آورد.

لینک کمکی