پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران 2000

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران 2000 :

پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران 2000

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

پرسشنامه تعارض کار- خانواده: در پژوهش حاضر جهت سنجش ادراک تعارض کار- خانواده از پرسشنامه 9 ماده ای کارلسون, کاکمار و ویلیامز (2000) استفاده خواهد شد. پاسخ ها روی یک مقیاس لیکرت 5 درجه ای از 1 (کاملاً مخالفم) تا 5 (کاملاً موافقم) مشخص می شوند. نمره بالاتر در این آزمون, نشان دهنده تعارض کار- خانواده بیشتر است.

لینک کمکی