پرسشنامه پرخاشگری AGQ نواکو 1986

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پرسشنامه پرخاشگری AGQ نواکو 1986 :

پرسشنامه پرخاشگری AGQ نواکو 1986

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

اعتبار و روایی پرسشنامه پرخاشگری (AGQ)

خصوصیات روان سنجی این پرسشنامه از طریق تحلیل عوامل ساخته شده است بدین شرح است(زاهدی فر, 1375):

ضرایب بازآزمایی بدست آمده بین نمره های آزمودنی ها در دو نوبت برای کل آزمودنی ها (91=N), آزمودنی های دختر (48=N) و آزمودنی های پسر (38=N) به ترتیب 70/0=r, 64/0=r و 79/0=r بوده است.

همچنین در مقیاس AGQ ضرایب آلفای کرونباخ (همسانی درونی) برای کل آزمودنی 874/0=alpha , برای آزمودنی های دختر 86/0=alpha و برای آزمودنی های پسر 89/0=alpha بوده است. ضرایب همبستگی توسط زاهدی فر بین نمره خرده مقیاس Pd (یکی از خرده مقیاس های MMPI) و مقیاس AGQ برای کل آزمودنی ها (105=N), (58/0=r, 001/0=P) و ضرایب همبستگی میان کل خصوصیت- گناه باس و دور کی BDVIT (1957) و مقیاس AGQ برای کل آزمودنی ها (215=N), (056/0=r, 001/0=P) گزارش شده است.

لینک کمکی