پرسشنامه پاسخهای مقابله ای بلینگز و موس1981

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پرسشنامه پاسخهای مقابله ای بلینگز و موس1981 :

پرسشنامه پاسخهای مقابله ای بلینگز و موس1981

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

روایی پایایی و نمره گذاری

این پرسشنامه در سال 1981 توسط بلینگز و موس ساخته شد و به صورت کلی دو سبک مقابله ای مساله مدار و هیجان مدار را می سنجد. نمره گذاری این پرسشنامه به صورت طیف لیکرتی گزینه هرگز 1 .... همیشه 4 می باشد.

ضریب پایایی به روش دو نیمه کردن 78/0 گزارش شده است. (بخشی پور و همکاران, 1383).

لینک کمکی