مبانی نظری و پیشینه رابطه تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش با بهبود کیفیت علمی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مبانی نظری و پیشینه رابطه تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش با بهبود کیفیت علمی :

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه ................................................................................................................................. 14

قسمت اول : تسهیم دانش ................................................................................................................................ 15

2-1 دانش و انواع آن ......................................................................................................................................... 15

2-2 مدیریت دانش.............................................................................................................................................. 17

2-3 مفهوم تسهیم دانش.................................................................................................................................... 19

2-4 مدل های تسهیم دانش.............................................................................................................................. 21

2-4-1 مدل عمل منطقی................................................................................................................................... 22

2-4-2 مدل رفتار برنامه ریزی شده................................................................................................................... 23

2-4-3 مدل تسهیم دانش هندریکس............................................................................................................... 24

2-4-4 مدل تسهیم دانش یانگ و هولدن......................................................................................................... 24

2-4-5 مدل تسهیم دانش لی و الهوامد........................................................................................................... 26

2-4-6 مدل تسهیم دانش واندن هوف و وان وینن......................................................................................... 27

2-5 مؤلفه های کلیدی تسهیم دانش................................................................................................................ 28

2-6 موانع تسهیم دانش...................................................................................................................................... 29

2-7 اهمیت تسهیم دانش.................................................................................................................................. 32

2-8 تسهیم دانش در آموزش عالی.................................................................................................................... 33

قسمت دوم : قابلیت جذب دانش..................................................................................................................... 35

2-9 مفهوم قابلیت جذب دانش......................................................................................................................... 35

2-10 انواع قابلیت جذب دانش.......................................................................................................................... 36

2-10-1 قابلیت جذب بالقوه ............................................................................................................................. 36

2-10-2 قابلیت جذب بالفعل ............................................................................................................................ 37

2-10-3 قابلیت جذب مطلق ............................................................................................................................ 38

2-10-4 قابلیت جذب نسبی.............................................................................................................................. 39

2-11 مدل های قابلیت جذب دانش................................................................................................................. 41

2-11-1 مدل قابلیت جذب دانش کوهن و لونیتال......................................................................................... 41

2-11-2 مدل قابلیت جذب دانش زهرا و جرج ............................................................................................... 42

2-11-3 مدل قابلیت جذب دانش منبیوا و همکاران....................................................................................... 43

2-11-4 مدل قابلیت جذب دانش لین و همکاران ......................................................................................... 44

2-11-5 مدل قابلیت جذب دانش تودوروا و داریسین .................................................................................. 45

2-12 مؤلفه های کلیدی قابلیت جذب دانش ................................................................................................. 47

2-13 اهمیت قابلیت جذب دانش در نوآوری سازمان..................................................................................... 49

2-14 قابلیت جذب دانش و آموزش عالی......................................................................................................... 50

قسمت سوم : بهبود کیفیت علمی .................................................................................................................... 53

2-15 مفهوم کیفیت............................................................................................................................................ 53

2-16 کیفیت در آموزش عالی............................................................................................................................ 54

2-17 مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش عالی.................................................................................................. 56

2-18 اعتباربخشی و تضمین کیفیت در آموزش عالی..................................................................................... 57

2-19 مدل های جدید اعتباربخشی در آموزش عالی....................................................................................... 58

2-19-1 برنامه بهبود کیفیت علمی (AQIP)................................................................................................. 58

2-19-1-1 ارزشها و مؤلفه های برنامه بهبود کیفیت علمی........................................................................... 60

2-19-1-2 محاسن برنامه بهبود کیفیت علمی................................................................................................ 64

2-19-2 برنامه ارزیابی و ارتقا کیفیت (PEAQ)........................................................................................... 66

2-19-2 مدل مسیر ............................................................................................................................................ 68

2-20 ارتباط بین مدل کیفیت بالدریج و برنامه بهبود کیفیت علمی............................................................. 70

2-21 یادگیری سازمانی و برنامه بهبود کیفیت علمی..................................................................................... 73

قسمت چهارم : ارتباط تسهیم دانش , قابلیت جذب دانش و بهبود کیفیت علمی..................................... 75

2-22 تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش....................................................................................................... 75 2-23 رابطه تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش با بهبود کیفیت علمی........................................................................................................ 77

2-24 الگوی مفهومی پژوهش ........................................................................................................................... 77

قسمت پنجم : پژوهش های مرتبط با موضوع پژوهش ................................................................................... 78

2-25 پژوهش های انجام شده در خارج............................................................................................................ 79

2-26 پژوهش های انجام شده در ایران ........................................................................................................... 81

لینک کمکی