تاثير آموزش مقابله اي باز ترکيب عبارت ها بر صحت دستوري: از منظر فرضيه تعليم پذيري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير آموزش مقابله اي باز ترکيب عبارت ها بر صحت دستوري: از منظر فرضيه تعليم پذيري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مطالعات زبان و ترجمه (دانشکده ادبيات و علوم انساني مشهد)

تعداد صفحات :25

با الهام از یافته های مربوط به نقش عبارت ها در رشد زبانی پژوهش حاضر تاثیر آموزش مقابله ای بازترکیب عبارت ها بر فراگیری ساختارهای دستوری منطبق با مراحل دستوری (نحوی) نظریه پردازش پذیری را مورد بررسی قرار داد. به تعبیر دقیق تر, هدف این پژوهش بررسی پیش بینی فرضیه تعلیم پذیری بود مبنی بر اینکه آموزش فقط زمانی موثر است که به یک مرحله بالاتر از سطح دانش فعلی زبان آموزان مربوط شود. برای این منظور, سه گروه از فراگیران زبان انگلیسی از بین گروه بزرگ تری از زبان آموزان انتخاب شدند. به یک گروه آموزش مقابله ای در رابطه با مفهوم و ساختار عبارت های زبان فارسی و انگلیسی داده شد, در حالی که گروه دوم همین آموزش را فقط به زبان انگلیسی دریافت کرد و گروه سوم به عنوان گروه مقایسه در نظر گرفته شد. نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش مخصوصا از نوع مقابله ای آن به طور معنی داری به فراگیری مراحل دستور زبان ارائه شده در نظریه پردازش پذیری در تولید شفاهی و نوشتاری کمک کرد و پیش بینی فرضیه تعلیم پذیری را نقض نمود. تفسیر نظری نتایج در قسمت بحث و بررسی پایانی ارائه می شود.
کلید واژه: آموزش بازترکیب عبارت ها, نظریه پردازش پذیری, فرضیه تعلیم پذیری, فراگیری مراحل دستوری, صحت دستوری, آموزش مقابله ای

لینک کمکی