بررسي پيچيدگي دستوري در متون استدلالي زبان آموزان ايراني از سه سطح مختلف توانش زباني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي پيچيدگي دستوري در متون استدلالي زبان آموزان ايراني از سه سطح مختلف توانش زباني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مطالعات زبان و ترجمه (دانشکده ادبيات و علوم انساني مشهد)

تعداد صفحات :43

بسیاری از پژوهش های انجام شده, به بررسی پیچیدگی دستوری در متون آکادمیک پرداخته اند, اما برخی از پژوهش ها, جمله واره ها و جمله واره های وابسته و برخی دیگر گروه واژه ها و مخصوصا گروه واژه های اسمی را به عنوان بهترین معیار جهت سنجش پیچیدگی دستوری در متون آکادمیک لحاظ کرده اند. در این راستا, پژوهش حاضر بر مبنای دسته بندی پیشنهادی لو (2011) به بررسی بسامد 5 مولفه دستوری در پیکره ای متشکل از متون استدلالی به زبان انگلیسی می پردازد. متون استدلالی در این پیکره توسط زبان آموزان ایرانی از سه سطح مختلف توانش زبانی نوشته شده اند. در این راستا, 14 مشخصه پیچیدگی دستوری در این پژوهش بررسی شد و نتایج بررسی آماری حاکی از آن بود که 5 مشخصه (میانگین طول تی یونیت, گروه واژه های فعلی به ازای هر تی یونیت, میانگین طول جمله واره, اسم واره های پیچیده به ازای هر تی یونیت و اسم واره های پیچیده به ازای هر جمله واره) از 14 مشخصه, تفاوت معناداری را بین سه گروه مورد بررسی در این پژوهش نشان دادند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که مشخصه های مبتنی بر پیچیدگی گروه واژه ها در پیش بینی پیچیدگی دستوری در متون استدلالی از اهمیت بالاتری برخوردارند و در نتیجه گروه واژه ها و مخصوصا گروه واژه های اسمی نیاز به بررسی بیشتری در پژوهش های آتی دارند.
کلید واژه: متون اکادمیک, پژوهش پیکره ای, متون استدلالی, پیچیدگی دستوری, گروه واژه های اسمی

لینک کمکی