نقش تمرين هوازي و دريافت مکمل امگا سه بر سطح پروتئين فسفريله تاو در هيپوکامپ موش هاي آلزايمري شده با هوموسيستئين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن نقش تمرين هوازي و دريافت مکمل امگا سه بر سطح پروتئين فسفريله تاو در هيپوکامپ موش هاي آلزايمري شده با هوموسيستئين :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فيزيولوژي ورزشي (پژوهش در علوم ورزشي)

تعداد صفحات :24

هدف از پژوهش حاضر, بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی و دریافت مکمل امگا سه بر سطح پروتئین فسفریله تاو در هیپوکامپ موش های آلزایمری شده با هوموسیستئین می باشد. بدین منظور, 60 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار (سن 12 هفته و میانگین وزن 222.31±11.91 گرم) به شش گروه مساوی آلزایمری + امگا سه, آلزایمری + تمرین, آلزایمری + تمرین + امگا سه, کنترل سالم, شم و کنترل آلزایمری تقسیم شدند. شایان ذکر است که برای القای آلزایمر از تزریق هوموسیستئین با دوز 0.6 مولار به درون بطن مغز استفاده شد و تمرین با سرعت 20 متر در دقیقه (60 دقیقه در هر جلسه, پنج روز در هفته روی نوار گردان) اعمال گردید. گروه های مکمل در مدت هشت هفته, روزانه 800 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن, مکمل امگا سه دریافت کردند. لازم به ذکر است که سطح پروتئین فسفریله تاو به روش الایزا اندازه گیری گشت. تحلیل داده ها نیز با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی انجام شد (P<0.05). نتایج نشان می دهد که سطح پروتئین فسفریله تاو هیپوکامپ در گروه های آلزایمری + تمرین, آلزایمری + مکمل امگا سه و کنترل سالم نسبت به گروه کنترل آلزایمری به صورت معناداری پایین تر بود (مقادیر P به ترتیب 0.03, 0.01 و 0.003). درمقابل, سطح پروتئین فسفریله تاو هیپوکامپ در گروه آلزایمری + تمرین + مکمل امگا سه نسبت به گروه کنترل آلزایمری تفاوت معناداری نداشت (P=0.34). به نظر می رسد تمرین هوازی و مصرف امگا سه به طور مستقل می توانند باعث کاهش پروتئین فسفریله تاو در هیپوکامپ موش های آلزایمری گردند و نیز این که استفاده هم زمان از دو شیوه باعث تعدیل اثر هر یک از این مداخلات می شود.
کلید واژه: تمرین هوازی, اسید چرب امگا سه, آلزایمر, پروتئین تاو, هوموسیستئین

لینک کمکی