تاثير يک دوره تمرين منتخب کشتي به همراه مکمل دهي ال آرژنين بر مارکرهاي آنژيوژنيک و آنژيواستاتيک سرمي کشتي گيران نخبه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير يک دوره تمرين منتخب کشتي به همراه مکمل دهي ال آرژنين بر مارکرهاي آنژيوژنيک و آنژيواستاتيک سرمي کشتي گيران نخبه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فيزيولوژي ورزشي (پژوهش در علوم ورزشي)

تعداد صفحات :24

هدف از پژوهش حاضر, بررسی تاثیر یک دوره تمرین منتخب کشتی به همراه مکمل دهی ال آرژنین بر پاسخ های فاکتور رشد اندوتلیال عروقی و اندوستاتین کشتی گیران نخبه می باشد. در این مطالعه کاربردی و نیمه تجربی, 20 کشتی گیر نخبه (با میانگین سنی 21.13±2.47 سال و نمایه توده بدنی 24.14±1.71 کیلوگرم بر متر مربع) به روش نمونه گیری دردسترس و هدف دار انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه مکمل (10 نفر) و دارونما (10 نفر) تقسیم گردیدند. طی پژوهش, هر دو گروه در انتهای مرحله آمادگی عمومی قرار داشتند و به صورت هم سان در یک دوره تمرینات اختصاصی کشتی شرکت کردند. علاوه براین, گروه مکمل و دارونما به شکل هم زمان و به مدت 14 روز, روزانه 0.1 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به ترتیب ال آرژنین و دارونما مصرف نمودند. شایان ذکر است که پیش و پس از مداخله, مقادیر فاکتور رشد اندوتلیال عروقی و اندوستاتین سرمی (نمونه خونی سه سی سی) به روش الایزا اندازه گیری شد و نتایج با استفاده از نرم افزار اس. پی. اس. اس و در سطح معنا داری (P<0.05) تحلیل گردید.برمبنای نتایج مشخص می شود که مقادیر فاکتور رشد اندوتلیال عروقی و نسبت فاکتور رشد اندوتلیال عروقی به اندوستاتین گروه مکمل در مقایسه با گروه دارونما افزایش معناداری داشته است (P£0.05), اما تغییرات اندوستاتین دو گروه به لحاظ آماری معنادار نمی باشد (P³0.05). به نظر می رسد که توام با انجام تمرینات تخصصی کشتی, مصرف مکمل ال آرژنین (احتمالا) می تواند سبب تحریک بیشتر فرآیند رگ زایی در کشتی گیران شود.
کلید واژه: ال آرژنین, عامل رشد اندوتلیال عروق, اندوستاتین, کشتی گیران نخبه, آنژیوژنز

لینک کمکی