بررسي تاثير نشانه هاي شهري بر ارتقاي هويت اجتماعي جوانان (مطالعه موردي: ورودي شمالي شهر شيراز-دروازه قرآن)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي تاثير نشانه هاي شهري بر ارتقاي هويت اجتماعي جوانان (مطالعه موردي: ورودي شمالي شهر شيراز-دروازه قرآن) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش و برنامه ريزي شهري

تعداد صفحات :25

در شهرسازی امروز کشور, شکل شهر با مسائل مهمی مواجه است. در این میان عدم توجه به جنبه های کیفی شهر, ویژگی های شهرسازی سنتی, نقش نشانه ها و عدم وجود رویکرد مناسب به گسترش های سریع شهری و دگرگونی در ساختار ورودی های شهرها قابل توجه است. هدف از پژوهش حاضر بررسی مولفه های نشانه های شهری بر چگونگی شکل گیری هویت اجتماعی جوانان در شهر شیراز می باشد. سوال اصلی این تحقیق این است که چگونه نشانه های شهری بر شکل گیری هویت اجتماعی در جوانان تاثیر گذار هستند. روش تحقیق حاضر پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی و جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی و کتابخانه ای می باشد. در ابتدا بر اساس مبانی نظری تحقیق و مطالعات کتابخانه ای پرسشنامه ای با 23 گویه تهیه گردید. سپس پرسشنامه های جمع آوری شده, با استفاده از نرم افزار spss نسخه 24 تحلیل شدند. روش آزمون و بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از آمار استیودنت (T), همبستگی پیرسون و رگرسیون صورت گرفت. اعتبار پایایی این پرسشنامه با توجه به آلفای کرونباخ 0.786 مورد تایید قرار گرفت. مقاله حاضر در تلاش است تا ضمن شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری نشانه های شهری, رابطه همبستگی بین این مهم با عامل هویت اجتماعی جوانان را در قالب یک مدل تحلیلی ترسیم کند. ضمن تایید فرضیه های این تحقیق, نتایج نیز نشانگر آن است که عناصر کالبدی- فضایی نشانه های شهری شامل عوامل ادراکی و فضایی( به عنوان متغیر مستقل) بر زیر عامل های هویت اجتماعی جوانان یعنی هویت دینی, هویت خانوادگی, هویت شغلی (به عنوان متغیرهای وابسته) تاثیر مستقیم دارد. بنابراین می توان گفت ویژگی های ادراکی و ویژگی های عملکردی موثر بر نشانه های شهری می تواند موجب ارتقای هویت اجتماعی جوانان گردد.
کلید واژه: نشانه شهری, هویت اجتماعی, جوانان, دروازه قرآن, شیراز

لینک کمکی