تحليلي بر برنامه ريزي و رابطه ميان عدالت شهري و سرمايه اجتماعي در محله هاي شهر فردوسيه-شهرستان شهريار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحليلي بر برنامه ريزي و رابطه ميان عدالت شهري و سرمايه اجتماعي در محله هاي شهر فردوسيه-شهرستان شهريار :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش و برنامه ريزي شهري

تعداد صفحات :25

عدالت شهری در محله ها به عنوان ابزار برنامه ریزان شهری به طور چشم گیری رو به افول نهاده است و این در صورتی است که زمینه های لازم برای ایجاد و ارتقای سرمایه اجتماعی وجود دارد تا بتوان عدالت را در سطح خردتر آن یعنی محلات پدیدار نمود. مشارکت و اعتماد شهروندان به مدیران شهری را می توان از عوامل مهم در شکل گیری سرمایه اجتماعی در محلات بیان کرد. هدف از این پژوهش مطالعه و بررسی ارتباط میان عدالت شهری و سرمایه اجتماعی در محلات شهر فردوسیه می باشد. نوع تحقیق در این پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی و تحلیلی از نوع رابطه ای و مقایسه ای است و برای این منظور از داده های حاصل از پرسشنامه و مصاحبه و برداشت های میدانی از دو روش آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تی,آزمون همبستگی,آزمون رگرسیون و آزمون واریانس و مدل تحلیل مسیر)در نرم افزار spss استفاده شد.جامعه آماری,شامل ساکنان شهر فردوسیه با جمعیت 30577 نفر است که تعداد 384 نفر از آن ها با استفاده از جدول مورگان در پنج محله به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. بر اساس یافته های پژوهش در میان عدالت اجتماعی و سرمایه اجتماعی رابطه ای به میزان 0.523 وجود دارد و به عبارتی می توان گفت که در تمام محله ها به غیر از محله محمود آباد با عدالت شهری بالا,میزان سرمایه اجتماعی پایین می باشد. همچنین در تبیین ابعاد تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی, مشارکت با میزان 0.778 بیشترین تاثیر را بر عدالت اجتماعی در محله ها دارد.
کلید واژه: اعتماد, مشارکت, تساوی, عدالت, انسجام اجتماعی

لینک کمکی