بررسي نقش ساختاري حکمروايي خوب شهري در ايجاد شهرهاي هوشمند (نمونه مورد مطالعه: شهرداري تبريز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي نقش ساختاري حکمروايي خوب شهري در ايجاد شهرهاي هوشمند (نمونه مورد مطالعه: شهرداري تبريز) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش و برنامه ريزي شهري

تعداد صفحات :26

ترکیب ICT با برنامه ریزی شهری, تئوری شهر هوشمند را مطرح می کند. اما آنچه که در توسعه زیرساخت و ایجاد چنین شهری نقش سازنده دارد حکمروایی خوب شهری است. شهرداری تبریز علی رغم صرف هزینه بسیار در اجرای فناوری های جدید به دلیل اینکه ساختار مدیریت و برنامه ریزی مناسبی برای انتخاب فناوری و نحوه اجرای آن ندارد موفقیت چندانی به دست نیاورده و نتوانسته است گامهای اولیه بسوی ایجاد یک شهر هوشمند را بردارد. هدف از این پژوهش شناسایی مولفه های تاثیرگذار حکمروایی خوب شهری در ایجاد شهر هوشمند تبریز به عنوان یک تئوری جدید و سنجش اولویت و تاثیر این مولفه ها می باشد. این پژوهش در 3 مرحله انجام یافته است. در مرحله اول برای شناسایی مولفه های اصلی, روش تحلیل سلسله مراتبی مبتنی بر نظر 10 خبره از کارشناسان شهرداری تبریز بکار گرفته شده که منجر به شناسایی 8 مولفه اصلی شده است. در مرحله دوم جهت سنجش اهمیت مولفه ها در ایجاد حکمروایی خوب شهری, گویه هایی تعریف و با استفاده از مدل ANP مبتنی بر نظر 20 خبره اهمیت هر یک از مولفه ها شناسایی شده است. نتایج نشان می دهد در بین مولفه های حکمروایی خوب شهری, مولفه پاسخگویی با مقدار 0.269, قانونمندی با مقدار 0.206, مسوولیت پذیری با مقدار 0.118, اثربخشی با مقدار 0.114, شفافیت با مقدار 0.093, مشارکت با مقدار 0.073, اجماع گرایی با مقدار 0.064, عدالت با مقدار 0.059 به ترتیب بیشترین نقش را در حکمروایی خوب شهری دارا هستند. در مرحله سوم جهت تحلیل تاثیر مولفه های حکمروایی خوب در ایجاد شهر هوشمند, 376 نفر از کارمندان شهرداری تبریز پرسشنامه مربوطه را تکمیل نموده اند و مدلسازی ساختاری (LISREL) انجام یافته است. برحسب آزمون T-Value در بین متغیرهای مکنون درونی, مولفه پاسخگویی با اثر مستقیم 0.78, شفاف سازی با اثر مستقیم 0.76, اثربخشی 0.69, مشارکت با اثر مستقیم 0.63, مسوولیت پذیری با اثر مستقیم 0.60, عدالت با اثر مستقیم 0.56, اجماع گرایی با اثر مستقیم 0.52, قانون مندی با اثر مستقیم 0.50 به ترتیب بیشترین تاثیرات را در متغیر مکنون بیرونی شهر هوشمند دارند. نتایج نشانگر تاثیر بسیار بالای حکمروایی خوب شهری در ایجاد شهر هوشمند است زیرا معنی داری اعداد (t-value) از 1.96 بزرگ تر است.
کلید واژه: شهر هوشمند, حکمروایی خوب شهری, مدل ANP, مدل ساختاری, شهرداری تبریز

لینک کمکی