بررسي خودارزيابي دانشجويان سال آخر رشته دندانپزشکي از مهارت هاي کسب شده باليني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي خودارزيابي دانشجويان سال آخر رشته دندانپزشکي از مهارت هاي کسب شده باليني :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش در آموزش علوم پزشکي

تعداد صفحات :8

مقدمه: خودارزیابی یکی از روش های محک مهارت های کسب شده بالینی توسط دانشجویان است. این مطالعه با هدف تعیین خودارزیابی دانشجویان سال آخر رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از مهارت های کسب شده بالینی بر اساس برنامه آموزشی انجام شد.روش ها: در این مطالعه توصیفی - مقطعی مهارت های بالینی کلیه دانشجویان سال آخر رشته دندانپزشکی دانشکده رشت (34 نفر) در سال 1395 از طریق پرسشنامه محقق ساخته مورد بررسی قرار گرفت. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوایی و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ (0.8=a) تایید گردید. یافته ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های فریدمن و مجذور کای دو از طریق نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: میانگین نمره خود ارزیابی دانشجویان از مهارت بالینی (از 25 نمره) معادل 2.81±17.38 بود. نتایج نشان داد که نمره خود ارزیابی دانشجویان در بخش های مختلف بالینی تفاوت معنی داری دارد (0.001>P). بالاترین میانگین رتبه ای نمره در بخش جراحی دهان, فک و صورت (7.60) و کمترین در بخش ارتودنسی (2.76) بود.نتیجه گیری: خودارزیابی دانشجویان از مهارت های بالینی در بیشتر بخش ها خوب بود. امید است که با استفاده از روش های نوین تدریس در افزایش مهارت دانشجویان پیشرفت چشم گیر حاصل شود.
کلید واژه: دانشجویان, دندانپزشکی, برنامه آموزشی, خودارزیابی, مهارت بالینی

لینک کمکی