بررسي لاگ بوک در بخش هاي باليني از ديدگاه اساتيد و دانشجويان پرستاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي لاگ بوک در بخش هاي باليني از ديدگاه اساتيد و دانشجويان پرستاري :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش در آموزش علوم پزشکي

تعداد صفحات :13

مقدمه: یکی از مسایل مهم در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری ارتقا کیفیت آن است که مستلزم ارزشیابی مستمر است. لاگ بوک بعنوان یکی از موثرترین شیوه های ارزشیابی بالینی محسوب می گردد. مطالعه حاضر با هدف بررسي لاگ بوک در بخش هاي باليني از ديدگاه اساتيد و دانشجويان پرستاري زاهدان انجام شد.ر وش ها: در مطالعه مقطعی حاضر, 100 نفر از دانشجویان پرستاری و 24 نفر از اساتید دانشکده پرستاری و مامایی زاهدان در سال تحصیلی 1396 به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. اطلاعات از طریق پرسشنامه پژوهشگر ساخته در دو بخش ویژگی های فردی و پرسشنامه لاگ بوک شامل 4 حیطه کیفیت, ضرورت, پیامدها و نحوه تکمیل لاگ بوک متشکل از 42 سوال و یک سوال باز پاسخ, جمع آوری شد. روایی صوری و محتوای پرسشنامه توسط اعضای هیات علمی دانشگاه تایید گردید. پایایی پرسشنامه به روش بازآزمایی محاسبه و با ضریب همبستگی 0.80 تایید گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون استنباطی (تی مستقل) تحت نرم افزار SPSS صورت گرفت.یافته ها: 87.5 درصد اساتید و 44 درصد دانشجویان استفاده از لاگ بوک را در واحدهای عملی ضروری می دانستند. بیش از 60 درصد اساتید و دانشجویان معتقد بودند که فعالیت های لاگ بوک منطبق بر نیاز دانشجویان نیست. 66.7 درصد اساتید و 59 درصد دانشجویان تکمیل دفترچه را روزانه انجام می دادند. میانگین نمره کل نظر اساتید از لاگ بوک 9.18±52.58 و دانشجویان 80.9±22.43 بود. تفاوت آماری معنی داری بین میانگین نمره دو گروه وجود داشت (0.001>p).نتیجه گیری: بر اساس یافته ها, در مجموع دیدگاه اساتید در خصوص لاگ بوک مثبت تر از دانشجویان بود, اما از آنجایی که لاگ بوک بایستی برطرف کننده نیازهای یادگیری دانشجویان باشد, بازنگری در محتوی آن به طور مستمر امری ضروری است.
کلید واژه: لاگ بوک, ارزشیابی, آموزش, پرستاری, مامایی, دانشجویان

لینک کمکی