بررسي اثر پيش آموزي بر بار شناختي دروني، يادگيري و بهره وري آموزشي دانشجويان پرستاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي اثر پيش آموزي بر بار شناختي دروني, يادگيري و بهره وري آموزشي دانشجويان پرستاري :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش در آموزش علوم پزشکي

تعداد صفحات :12

مقدمه: توجه به نظریه بار شناختی و فنون بهینه سازی انواع بار شناختی در طراحی محتوای چند رسانه ای های آموزشی از اهمیت بسیاری برخوردار است. هدف پژوهش حاضر, بررسي اثر پيش آموزي بر بار شناختي دروني, يادگيري و بهره وري آموزشي دانشجويان پرستاري در درس فیزیولوژی بود.روش ها: پژوهش حاضر از نوع پژوهش های نیمه تجربی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته پرستاری دانشکده علوم پزشکی شهرستان اسدآباد در سال تحصیلی 96-1395 تشکیل می دادند. از این تعداد, 32 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های آزمایش (17 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. مواد و ابزارهای پژوهش شامل محتوای چند رسانه ای های آموزشی دارای اثر پیش آموزی (گروه آزمایش) و بدون اعمال اثر پیش آموزی (گروه کنترل), آزمون های یادگیری (پیش آزمون و پس آزمون) و مقیاس سنجش بار شناختی درک شده توسط دانشجویان بود. داده ها با استفاده از آزمون های آماری t مستقل و تحلیل کواریانس (آنکوا) از طریق نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: نتایج نشان داد که گروه آزمایش بار شناختی درونی کمتری (M=3.41, SD=1.86) را نسبت به گروه کنترل (M=5.03, SD=1.77) تجربه کردند, 0.017=p, یادگیری (M=14.71, SD=3.42) بیشتری نسبت به گروه کنترل (M=11.60, SD=3.04) داشتند, 0.008=p, و از بهره وری آموزشی (M=0.55, SD=0.99) بیشتری نسبت به گروه کنترل (M=-0.63, SD=0.98) برخوردار بودند (0.002=p).نتیجه گیری: اعمال اثر پیش آموزی در محتوای چند رسانه ای آموزشی منجر به کاهش بار شناختی درونی تجربه شده توسط یادگیرندگان, افزایش یادگیری و بهره وری آموزشی آنان می شود. بنابراین, توصیه می شود طراحان چند رسانه ای های آموزشی از فنون کاهش بار شناختی درونی جهت افزایش یادگیری و بهره وری آموزشی استفاده نمایند.
کلید واژه: پیش آموزی, بار شناختی درونی, یادگیری, بهره وری, آموزش

لینک کمکی