بررسي هرمنوتيک اشلاير ماخر در اشعار جان کيتس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي هرمنوتيک اشلاير ماخر در اشعار جان کيتس :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مطالعات زبان و ترجمه (دانشکده ادبيات و علوم انساني مشهد)

تعداد صفحات :24

فردریش اشلایر ماخر, نخستین پژوهشگری بود که نظریه عام تفسیر را مطرح نمود. از نظر او هرمنوتیک بر اساس دوشاخص موازنه و تنزیل استوار است, موازنه به قیاس مفاهیم وکلمات می پردازد وتنزیل به معنای تجسم جسمانی هرچیز در عالم مکان می باشد. در حقیقت, تنزیل تجسم عینی آن چیزی است که در عالم معنا تجلی دارد. در هردو مفهوم نوعی نونگری به مفاهیم وتعینات گذشته مشهود است. به عبارت دیگر, این شیوه های جدید نگریستن به عالم طبیعت و اشیا راه را برای مشاهدات و دریافت های تازه ای هموار می سازد که اگرچه به سرعت تحقق نمی یابند, لیک خوانندگان را بر آن می دارد تا با تامل بیشتر در مفاهیم جدید به درک بهتر آنها نائل آیند. از این حیث, درنگ و تعلل در درک مفاهیم جدید از ویژگی های اصلی نظریه تفاوط ژاک دریدا به حساب می آید. لذا این مقاله می کوشد تا نشان دهد هرمونتیک, کنش کلامی و تفاوط به چه شیوه هایی با یکدیگر ارتباط دارند وچگونه در اشعار کیتس نمایان شده اند؟
کلید واژه: کیتس, تفاوط, تضاد, بودن, وجود داشتن

لینک کمکی