رابطه زبان و واقعيت از منظر وينگنشتاين متاخر با توجه به تفسير ايلهام ديلمن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن رابطه زبان و واقعيت از منظر وينگنشتاين متاخر با توجه به تفسير ايلهام ديلمن :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مطالعات جامعه شناختي (نامه علوم اجتماعي)

تعداد صفحات :28

نگاه اجتماعی به زبان و پررنگ کردن نقش جامعه در شکل گیری معنا از زمره ی مواردی است که از اهمیت ویتگنشتاین در علوم اجتماعی و فلسفه ی آن پرده برمی دارد. از منظر وی نوع زبانی که در جامعه ی ما بسط می یابد نوع مواجهه ای را که ما, یعنی سوژه های تجربی, به مثابه اعضای این جامعه با امور مختلف داریم تعیین می کند. در این نوشتار می کوشم که پرسش های بنیادینی را در فلسفه ی علوم اجتماعی از منظر ویتگنشتاین متاخر به بحث گذارم: آیا واقعیت اجتماعی و یا به طور کلی واقعیت, امری زبانی و به عبارتی ساخته و پرداخته ی جامعه است؟ آیا جدای از سوژه های تجربی واقعیتی عینی وجود دارد؟ اساسا معیار تفکیک واقعی و غیرواقعی کدام است؟ از آن جا که فلسفه ی ویتگنشتاین متاخر گرفتار تفاسیر متفاوت و گاه متعارض است, پاسخ این پرسش ها را باتوجه به تفسیر ایلهام دیلمن, از شارحان برجسته ی ویتگنشتاین پی می گیرم.
کلید واژه: ویتگنشتاین, ایلهام دیلمن, فلسفه ی علوم اجتماعی, واقعیت, زبان, سوژه ی تجربی

لینک کمکی