طراحي الگوي تجاري سازي تحقيقات دانشگاهي با روش مدل سازي معادلات ساختاري حداقل مربعات جزئي (SEM-PLS)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن طراحي الگوي تجاري سازي تحقيقات دانشگاهي با روش مدل سازي معادلات ساختاري حداقل مربعات جزئي (SEM-PLS) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهشنامه بازرگاني

تعداد صفحات :37

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی و در راستای تجاری سازی تحقیقات به عنوان یکی از ماموریت های اصلی دانشگاه ها, انجام شده است و برای رسیدن به هدف این تحقیق, ابتدا با مرور ادبیات, مهمترین مولفه های موثر بر تجاری سازی احصا و با بهره گیری از نظریه سه شاخگی (3c) هر یک از مولفه ها بر اساس ویژگی هایی در سه دسته عوامل زمینه ای, محتوایی و ساختاری طبقه بندی و چارچوب مفهومی تحقیق ارائه شده و با جمع آوری داده های تجربی و روش مدل سازی معادلات ساختاری, چارچوب پیشنهادی اعتبارسنجی و مدل نهایی تحقیق ارائه شده است. بر اساس یافته های پژوهش و مقادیر مربوط به ضریب مسیرها در مدل نهایی تحقیق, عوامل زمینه ای 34.4 درصد, محتوایی 21.5 درصد و ساختاری 34.7 درصد تغییرات مربوط به متغیر تجاری سازی را به طور مستقیم تبیین می کنند. از سوی دیگر, متغیر زمینه ای بطور غیرمستقیم و از طریق متغیر میانجی عوامل ساختاری به میزان 14.8 درصد و از طریق متغیر میانجی عوامل محتوایی به میزان 16.7 درصد بر متغیر وابسته تجاری سازی موثر است. همچنین, محاسبه و تحلیل شاخص های برازش با نرم افزار Smart-PLS نیز انطباق چارچوب مفهومی و پیشینه تجربی با واقعیت را تایید کرده است.
کلید واژه: تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی, الگوی تجاری سازی, مدل سازی معادلات ساختاری با حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM)

لینک کمکی