بررسي رابطه بين نيازهاي اساسي روان شناختي و اضطراب آمار دانشجويان رشته روان شناسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي رابطه بين نيازهاي اساسي روان شناختي و اضطراب آمار دانشجويان رشته روان شناسي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مطالعات آموزش و يادگيري (علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز)

تعداد صفحات :25

درس آمار در میان دانشجویان رشته روان شناسی جز اضطراب آورترین درس های دانشگاهی محسوب می شود. این اضطراب اثرات منفی بر عملکرد دانشجویان در درس آمار می گذارد. هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین نیاز های اساسی روان شناختی و اضطراب آمار بود. بدین منظور یک نمونه 350 نفری از دانشجویان رشته روان شناسی دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره), دانشگاه پیام نور و دانشگاه تربیت معلم استان قزوین به روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای تحقیق شامل پرسش نامه اضطراب آمار مورگان و مقیاس ارضای نیازهای اساسی روان شناختی جوهانسون و فینی بود. روایی پرسش نامه ها با استفاده از روش تحلیل عامل و پایایی آن ها به روش آلفای کرونباخ احراز گردید. یافته های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل هم بستگی بنیادی نشان داد, ابعاد نیاز های اساسی روان شناختی رابطه معناداری با میزان اضطراب آمار و عملکرد آمار دارند. هم چنین نتایج تحلیل کانونی یک مجموعه معنادار بین نیاز های اساسی روان شناختی و اضطراب آمار را نشان داد. درمجموعه اول ابعاد نیاز به خودمختاری, شایستگی و پیوندجویی, رابطه منفی و معناداری با اضطراب آمار و رابطه مثبت و معناداری با عملکرد در آمار داشتند. درمجموع, با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت, آن دسته از دانشجویان روان شناسی که احساس شایستگی, پیوندجویی و خودمختاری بیش تری دارند, میزان اضطراب آمار کمتر و عملکرد بهتری تجربه می کنند.در پایان نتایج به تفصیل مورد تبیین قرار گرفت.
کلید واژه: اضطراب آمار, نیازهای اساسی روان شناختی, دانشجویان روان شناسی

لینک کمکی