اثر حفاظتي روغن جوانه گندم بر اختلالات هورمون هاي جنسي و مورفولوژي بافت رحم به دنبال درمان با کاربامازپين در موش هاي ماده صرعي شده با پنتيلن تترازول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اثر حفاظتي روغن جوانه گندم بر اختلالات هورمون هاي جنسي و مورفولوژي بافت رحم به دنبال درمان با کاربامازپين در موش هاي ماده صرعي شده با پنتيلن تترازول :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي فسا

تعداد صفحات :17

زمینه و هدف: صرع یکی از شایع ترین اختلالات نورولوژیکی است و کاربامازپین یک داروی ضدصرع می باشد که در درازمدت باعث ایجاد استرس اکسیداتیو و اختلال در سیستم اندوکرینی و تولید مثلی می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر روغن جوانه گندم به عنوان منبع غنی از آنتی اکسیدآن ها بر هورمون های جنسی و بافت رحم موش های صرعی تحت درمان با کاربامازپین می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه 48 موش ماده بالغ به طور تصادفی به 6 گروه 8 تایی تقسیم شدند. 1- کنترل سالم. 2- دریافت کننده پنتیلن تترازول با دوز 40 (کنترل صرعی). 3- پنتیلن تترازول + کاربامازپین با دوز 30. 4- پنتیلن تترازول + کاربامازپین با دوز180. 5- پنتیلن تترازول + کاربامازپین با دوز 30 + روغن جوانه گندم با دوز 500. 6- پنتیلن تترازول + کاربامازپین با دوز 180 + روغن جوانه گندم با دوز 500. (واحد دوز ها به صورت گرم بر کیلوگرم وزن بدن می باشد). در پایان دوره تیمار میزان استروژن, پروژسترون و تستوسترون سرم با استفاده از روش الایزا اندازه گیری شد. همچنین مطالعات بافتی بر روی رحم نیز انجام شد. آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون توکی در نرم افزار SPSS20 تحلیل شدند. نتایج: کاربامازپین سطوح استروژن, پروژسترون, تستوسترون, میانگین غدد رحمی و ضخامت لایه های رحمی به جز میومتر را به طور معنی دار کاهش داد. در گروه های روغن جوانه گندم + کاربامازپین (30 و 180), سطوح فاکتورهای مذکور به صورت معنی دار نزدیک به نرمال تغییر یافتند.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که روغن جوانه گندم باعث بهبود عملکرد سیستم تولیدمثلی شده و باعث کاهش عوارض کاربامازپین می شود.
کلید واژه: رحم, هورمون های جنسی, روغن جوانه گندم, کاربامازپین, صرع

لینک کمکی