ارزيابي اثر ضد باکتريايي نانو ذرات کايتوزان بارگذاري شده با کورکومين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزيابي اثر ضد باکتريايي نانو ذرات کايتوزان بارگذاري شده با کورکومين :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي فسا

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: نانو سامانه های رها کننده دارو ابزارهای قدرتمند درمانی می باشند. کورکومین ماده موثر زرد چوبه است و ویژگی های ضد باکتریایی دارد. این ماده در آب حل نمی شود. با استفاده از فناوری نانو میتوان کورکومین را در آب حل نمود. کایتوزان یک ماده طبیعی و زیست تخریب پذیر است و در ساخت نانو ذرات حمل کننده دارو به کار می رود. در این مطالعه کورکومین در نانو ذرات کایتوزان بارگذاری گردید و نانو-داروی حاصل به عنوان یک عامل ضد باکتریایی مورد ارزیابی قرار گرفت.مواد و روش ها: در این مطالعه نانو ذرات با استفاده از کایتوزان و نمک تری پلی فسفات ساخته شدند. کورکومین نیز در هنگام ساخت نانو ذرات در آن بارگذاری شد. سپس نانو ذرات کایتوزان حاوی کورکومین به مدت سه روز جهت درمان پوست موش های BALB/c عفونی شده با استافیلوکوکوس اورئوس استفاده گردید. در نهایت جهت ازریابی قدرت باکتریکشی این نانو-دارو سوسپانسیون پوست عفونی موشها در محیط کشت باکتریایی رشد داده شد. نتایج: پراکندگی نوری پویا 1, بار نانو ذرات کایتوزان حاوی کورکومین را 7±2 میلی ولت مثبت و اندازه آنها 160±10را نانومتر تعیین نمود. میکروسکوپ الکترونی گذاره و میکروسکوپ نیروی اتمی نیز نشان دادند که نانو ذرات به شکل کروی می باشند. همچنین اندازه گیری جذب نوری با اسپکتروفوتومتر مشخص نمود که%75±2 از کورکومین در نانو ذرات کایتوزان بارگذاری شده است. کشت باکتریایی مشخص نمود که این نانو-دارو به صورت معنی داری سبب مهار رشد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس میگردد. نتیجه گیری: مطالعه ما نشان داد که از نانو ذرات کایتوزان بارگذاری شده با کورکومین میتوان به عنوان یک عامل قدرتمند برای درمان عفونت های پوستی باکتریایی استفاده نمود.
کلید واژه: نانو ذرات, کورکومین, کایتوزان, استافیلوکوکوس اورئوس

لینک کمکی