تاثير روش آموزشي TGFU بر انگيزش خودمختاري و يادگيري سرويس واليبال در دانش آموزان نوجوان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير روش آموزشي TGFU بر انگيزش خودمختاري و يادگيري سرويس واليبال در دانش آموزان نوجوان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : رفتار حرکتي (پژوهش در علوم ورزشي)

تعداد صفحات :21

هدف از پژوهش حاضر, تعیین اثر مدل TGFU بر انگیزش خودمختاری و یادگیری سرویس والیبال در دانش آموزان نوجوان شهر کرمانشاه بود. آزمودنی های پژوهش 30 دانش آموز دبیرستانی (با میانگین سنی 16.32 سال) شهر کرمانشاه بودند. این پژوهش شامل سه مرحله پیش آزمون, تمرینات به دو شیوه TGFU و سنتی و پس آزمون (یادداری) بود. تمرینات TGFU نیز شامل آموزش بر اساس مدل شش مرحله ای TGFU (با تاکید بر تاکتیک) بود که خود این تمرینات سنتی عبارت بود از: آموزش با تاکید بر مهارت و تکنیک. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی, روش های آماری آزمون تحلیل واریانس مرکب 2*2 و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده گشت. نتایج نشان می دهد که مقادیر انگیزش خودمختاری برای گروه TGFU نسبت به گروه سنتی بیشتر است. علاوه براین, امتیازات سرویس استاندارد والیبال برای گروه TGFU و سنتی در مرحله پس آزمون نسبت به پیش آزمون افزایش را نشان می دهد, اما این افزایش در گروه TGFU بیشتر می باشد. به طورکلی, نتایج پژوهش مدل TGFU را به عنوان مدلی بهتر درمقایسه با مدل تکنیکی بر پایه مهارت برای آموزش و مربی گری پیشنهاد می کند.
کلید واژه: دانش آموزان نوجوان, TGFU, تمرینات سنتی, انگیزش, عملکرد حرکتی

لینک کمکی