بررسي سطوح سرمي واسپين و کمرين در موش هاي آزمايشگاهي مبتلا به ديابت نوع 2 و درمان شده با داروهاي آنتي ديابتي متفورمين و آکاربوز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي سطوح سرمي واسپين و کمرين در موش هاي آزمايشگاهي مبتلا به ديابت نوع 2 و درمان شده با داروهاي آنتي ديابتي متفورمين و آکاربوز :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي فسا

تعداد صفحات :18

زمینه و هدف: واسپین و کمرین هورمون های بافت چربی هستند که در برخی اختلالات از جمله دیابت میزان آن ها در سرم تغییر می یابد. در این مطالعه اثر دو داروی آنتی دیابتی متفورمین و آکاربوز و همچنین ترکیب آن ها بر غلظت سرمی واسپین و کمرین در موش های صحرایی مبتلا به دیابت نوع 2 بررسی شد. مواد و روش ها: 30 موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی در 5 گروه قرار گرفتند که 4 گروه به دیابت نوع2 مبتلا شدند, سه گروه از دیابتی ها به ترتیب با متفورمین, آکاربوز و ترکیب دو دارو به مدت شش هفته درمان شدند. وزن بدن, گلوکز ناشتا, هموگلوبین گلیکه, پروفایل لیپید, واسپین و کمرین سرم اندازه گیری شد. اطلاعات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل گردید. نتایج به صورت میانگین ± انحراف معیار گزارش و اختلاف آماری با 0.05>P معنی دار در نظر گرفته شد. نتایج: نتایج در این مطالعه نشان داد سطح واسپین و کمرین در گروه کنترل دیابتی نسبت به گروه کنترل نرمال به طور معنی داری به ترتیب کاهش (P=0.001) و افزایش (P=0.004) داشت و درمان در هر سه گروه درمان شده موجب افزایش معنی داری در میزان واسپین سرم شد (P=0.0001), اما درمان با متفورمین موجب کاهش معنی داری در میزان کمرین در این گروه شد (P=0.036). در این مطالعه گلوکز ناشتا و هموگلوبین گلیکه و پروفایل لیپید در گروه تحت درمان با هر دو دارو کاهش بیشتری را نشان داد. نتیجه گیری: متفورمین و آکاربوز احتمالا از طریق افزایش سطح سرمی واسپین موجب کاهش مقاومت به انسولین می شوند.
کلید واژه: آکاربوز, دیابت نوع 2, موش صحرایی, واسپین, کمرین

لینک کمکی