تاثير بازي هاي بومي محلي بر مهارت هاي بينايي حرکتي دانش آموزان با توجه به تجربه بازي هاي رايانه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير بازي هاي بومي محلي بر مهارت هاي بينايي حرکتي دانش آموزان با توجه به تجربه بازي هاي رايانه اي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : رفتار حرکتي (پژوهش در علوم ورزشي)

تعداد صفحات :18

هدف از پژوهش حاضر, بررسی تاثیر بازی های بومی محلی بر مهارت های بینایی حرکتی کودکان پسر هفت ساله با و بدون تجربه بازی های رایانه ای بود. بدین منظور, 40 نفر از دانش آموزان پسر هفت ساله از دبستان های شهر نمین به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و به صورت هدفمند در چهار گروه 10 نفره (دو گروه آزمایشی و دو گروه کنترل, با و بدون تجربه بازی های رایانه ای) جای گرفتند. از تمامی شرکت کنندگان با استفاده از آزمون بینایی حرکتی بازبینی شده گاردنر, پیش آزمون مهارت های بینایی حرکتی به عمل آمد. سپس, گروه های آزمایشی به مدت شش هفته (هر هفته سه جلسه 45 دقیقه ای) به انجام بازی های بومی محلی پرداختند, اما گروه های کنترل در این مدت به فعالیت های روزمره خود مشغول بودند. نتایج نشان می دهد که بازی های بومی محلی سبب بهبود مهارت های بینایی حرکتی شده است (P<0.05), اما بین مهارت های بینایی حرکتی افراد دو گروه آزمایش تفاوت معناداری مشاهده نمی شود (P>0.05). یافته ها پیشنهاد می کنند که شرکت در بازی های بومی محلی سبب بهبود مهارت های بینایی حرکتی کودکان پسر هفت ساله می شود, اما داشتن یا نداشتن تجربه در بازی های رایانه ای تاثیری بر میزان بهبود این مهارت ها ندارد.
کلید واژه: بازی های بومی محلی, بازی های رایانه ای, مهارت های بینایی حرکتی

لینک کمکی