تاثير ترکيب تمرين مشاهده اي، سايه زني و فيزيکي بر يادگيري مهارت پرتاب دارت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير ترکيب تمرين مشاهده اي, سايه زني و فيزيکي بر يادگيري مهارت پرتاب دارت :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : رفتار حرکتي (پژوهش در علوم ورزشي)

تعداد صفحات :26

هدف از پژوهش حاضر, بررسی تاثير ترکيب تمرين مشاهده اي, سايه زني و فيزيکي بر يادگيري مهارت پرتاب دارت بود. بدین منظور, 72 دانش آموز دختر دبیرستانی 17 تا 19سال به طور تصادفی در شش گروه 12 نفری (مشاهده ای, سایه زنی, فیزیکی, ترکیبی یک (مشاهده ای فیزیکی), ترکیبی دو (مشاهده ای سایه زنی فیزیکی) و کنترل) قرار گرفتند. پس از پیش آزمون, در مرحله اکتساب هریک از گروه ها مهارت پرتاب دارت را بر اساس دستورالعمل ویژه هر گروه, 60 مرتبه تمرین کردند, اما گروه کنترل تمرینی را انجام نداد. 10 دقیقه پس از مرحله اکتساب, آزمون های یادداری/ انتقال فوری اجرا شد و پس از 24 ساعت بی تمرینی, آزمون های یادداری/ انتقال تاخیری انجام گرفت. نتایج تحلیل واریانس با اندازه های تکراری نشان می دهد (P=0.05) که گروه های تمرینی درمقایسه با گروه کنترل به طور معناداری عملکرد بهتری داشته اند (P=0.000). گروه فیزیکی و ترکیبی یک (مشاهده ای فیزیکی) نیز نسبت به گروه های مشاهده و سایه زنی به طور معناداری بهتر عمل کرده اند (P<0.05) و گروه ترکیبی دو (مشاهده ای سایه زنی فیزیکی) درمقایسه با تمام گروه ها به طور معناداری عملکرد بهتری داشته است (P=0.000). به طورکلی, نتایج این پژوهش نشان می دهد که ترکیب سه شیوه مشاهده ای, سایه زنی و فیزیکی درمقایسه با سایر روش های تمرینی منجر به حداکثر یادگیری می گردد.
کلید واژه: تمرین مشاهده ای, تمرین سایه زنی, تمرین فیزیکی, تمرین ترکیبی, مهارت پرتاب دارت

لینک کمکی