ارتباط بين ترس از افتادن با اضطراب، حرکت پذيري کارکردي و تعادل سالمندان آسايشگاهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارتباط بين ترس از افتادن با اضطراب, حرکت پذيري کارکردي و تعادل سالمندان آسايشگاهي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : رفتار حرکتي (پژوهش در علوم ورزشي)

تعداد صفحات :18

طبق آمار سازمان بهداشت جهانی, سالمندی دوره ای از زندگی است که از 60 تا 65 سالگی آغاز می شود. هدف از این پژوهش, تعیین ارتباط ترس از افتادن با اضطراب, تعادل و حرکت پذیری کارکردی سالمندان زن و مرد بود. جامعه آماری پژوهش را سالمندان زن و مرد آسایشگاه شهر اردبیل تشکیل دادند که از میان آن ها 60 آزمودنی (30 مرد و 30 زن) به صورت دردسترس (با دامنه سنی 65 تا 75 سال) انتخاب شدند و به طور تصادفی در گروه ها قرار گرفتند. داده ها با استفاده از " پرسش نامه اطلاعات فردی", "پرسش نامه کارآمدی افتادن فرم بین المللی" و مقیاس درجه بندی اضطراب همیلتون جمع آوری گردید. تعادل سالمندان نیز با استفاده از آزمون تعادل برگ ارزیابی شد و حرکت پذیری کارکردی آن ها توسط آزمون زمان دار برخاستن و رفتن همراه با یک آزمون تکمیلی دیگر موسوم به 30 ثانیه برخاستن و نشستن اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیون در نرم افزار 16 SPSS با سطح معناداری 0.05 تجزیه وتحلیل شدند. نتایج نشان می دهد که بین ترس از افتادن با تعادل و اضطراب سالمندان ارتباط معناداری وجود دارد, اما ارتباط بین ترس از افتادن با حرکت پذیری کارکردی معنادار نمی باشد, بنابراین, ترس از افتادن نقش مهمی در تعادل و اضطراب زنان و مردان سالمند دارد و می بایست در مطالعات مربوط به تعادل سالمندان مدنظر قرار گیرد.
کلید واژه: ترس از افتادن, مقیاس اضطراب همیلتون, حرکت پذیری کارکردی, سالمند

لینک کمکی