بررسي هيستوپاتولوژيک جنين و ارزيابي وزن بدن، کليه و کبد در موش باردار نژاد NMRI تحت مواجهه با نانوذره اکسيد روي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي هيستوپاتولوژيک جنين و ارزيابي وزن بدن, کليه و کبد در موش باردار نژاد NMRI تحت مواجهه با نانوذره اکسيد روي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي فسا

تعداد صفحات :14

زمینه و هدف: روی یک عنصر کمیاب ضروری است که نقش کلیدی در رشد و تکوین جنین در دوران بارداری دارد. این مطالعه برای بررسی اثر سمیت نانوذره اکسید روی بر رشد و نمو جنین و ارزیابی وزن بدن, کلیه و کبد موش باردار NMRI انجام شد. مواد و روش ها: 25 موش سوری ماده بالغ با وزن 3 ± 30) گرم (به طور تصادفی به پنج گروه تقسیم شدند) یک گروه کنترل و چهار گروه تجربی). موش ها در گروه های تجربی 1, 2, 3 و4 در طی 15 روز به صورت یک روز در میان نانو اکسید روی به ترتیب با غلظت های50 mg/kg , 100, 150, 200 (تزریق درون صفاقی) دریافت کردند. در پایان این دوره وزن بدن, کلیه و کبد موش های باردار و جنین ها اندازه گیری شد. همچنین, بررسی هیستوپاتولوژی بر روی جنین ها انجام گردید. داده ها توسط برنامه آماری SAS در سطح P0.05 آنالیز شدند. نتایج: بر اساس مشاهدات ماکروسکوپی وزن جنین و کلیه با افزایش غلظت های مختلف نانوذره در مقایسه با کنترل به ترتیب کاهش و افزایش یافت (P0.05). داده های ما نشان داد در غلظت های مختلف نانوذره فاصله و اندازه و تعداد اجسام مهره ای نسبت به گروه کنترل افزایش یافت. در غلظت150mg/kg تجمعی از سلول های مزانشیمی جهت غضروفی شدن مشاهده گردید و به نظر می رسد دوز بالای نانو ذره از رشد جنین ممانعت می کند. نتیجه گیری: نتایج ما نشان داد اکسید روی سبب تاخیر در رشد و نمو, بهم ریختگی و عدم تمایز کامل جنین در موش NMRI شده است.
کلید واژه: نانو ذره اکسید روی, موش نژاد NMRI, رشد و نمو جنین

لینک کمکی