بررسي ميزان شيوع و عوامل مرتبط با سوء مصرف مواد در بين دانش آموزان متوسطه شهر سمنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي ميزان شيوع و عوامل مرتبط با سو مصرف مواد در بين دانش آموزان متوسطه شهر سمنان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : روانشناسي مدرسه

تعداد صفحات :18

پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان شيوع و عوامل مرتبط با سو مصرف مواد در بين دانش آموزان متوسطه شهر سمنان انجام پذیرفت. برای اجرای این پژوهش 400 دانش آموز دختر و پسر مقطع متوسطه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای برای حضور در این پژوهش انتخاب شدند. پرسشنامه ی مشخصات عمومی و دموگرافیک و مقیاس های سلامت روانی (GHQ-28) و علل گرایش به سو مصرف موادمخدر در جوانان به عنوان ابزار پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. یافته های بدست آمده نشان داد 31 نفر (7.8 درصد) از دانش آموزان حداقل یک بار تجربه مصرف مواد مخدر را داشته اند که از این تعداد 26 نفر پسر و 5 نفر دختر بودند. بین برخی از زیرمقیاس های نگرش دانش آموزان نسبت به مواد مخدر و مصرف آنان نیز رابطه معنی داری مشاهده شد. بین تمامی خرده مقیاس های سلامت روان و مصرف مواد مخدر نیز رابطه معنی داری مشاهده گردید. با این حال یافته های بدست آمده از آزمون رگرسیون لجستیک نشان داد تنها متغیرهای جنس, علائم جسمانی, اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی در مدل مفید بوده و می تواند به عنوان پیش بینی کننده مصرف مواد مخدر مورد توجه قرار گیرد.
کلید واژه: شیوع شناسی, مصرف مواد مخدر, دانش آموزان

لینک کمکی