نقش عملکرد خانواده و خودکارآمدي در سازگاري اجتماعي دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن نقش عملکرد خانواده و خودکارآمدي در سازگاري اجتماعي دانش آموزان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : روانشناسي مدرسه

تعداد صفحات :20

مطالعه ی حاضر با هدف بررسی رابطه عملکرد خانواده و خودکارآمدی دانش آموزان با سازگاری اجتماعی آنها انجام شد. طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه این پژوهش شامل 250 نفر از دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر امیریه بود که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه های سازگاری بل, خود کارآمدی عمومی و ابزار سنجش کارکرد خانواده استفاده شد. نتایج نشان داد که بین عملکرد خانواده و خودکارآمدی با سازگاری دانش آموزان رابطه وجود دارد و عملکرد خانواده و خودکارآمدی, سازگاری دانش آموزان را پیش بینی می کنند. با توجه به اینکه محیط اطراف ما دائما در حال تغییر است, توانایی سازگاری با این شرایط حیاتی است, بنابراین توجه به عوامل اثر گذار بر سازگاری ضروری به نظر می رسد.
کلید واژه: عملکرد خانواده, خود کارآمدی, سازگاری

لینک کمکی