تاثير تمرين واقعيت مجازي و واقعي با و بدون محدوديت اطلاعات صوتي بر يادگيري مهارت فورهند تنيس روي ميز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير تمرين واقعيت مجازي و واقعي با و بدون محدوديت اطلاعات صوتي بر يادگيري مهارت فورهند تنيس روي ميز :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : رفتار حرکتي (پژوهش در علوم ورزشي)

تعداد صفحات :26

هدف از پژوهش حاضر, بررسی تاثير تمرين واقعيت مجازي و واقعي با و بدون محدوديت اطلاعات صوتي بر يادگيري مهارت فورهند تنيس روي ميز بود. در این پژوهش نیمه تجربی, 48 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد (غیر از دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی) (با میانگین سنی 20.28±0.99 سال) که مبتدی بودند, به صورت خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده و پس از یک جلسه تمرین و بر اساس قد, وزن و نمرات اکتسابی در پیش آزمون, در چهار گروه هم سان (تمرین واقعی, تمرین واقعی با محدودیت اطلاعات صوتی, تمرین واقعیت مجازی و تمرین واقعیت مجازی با محدودیت اطلاعات صوتی) قرار گرفتند. این افراد طی شش جلسه و در هر جلسه 60 ضربه را تمرین کردند. شایان ذکر است که در این پژوهش آزمون تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی بونفرونی مورداستفاده قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که هر چهار گروه در ضربه ها پیشرفت داشته اند که این پیشرفت در اثر تمرین حاصل شده است. همچنین, در مراحل اکتساب و یادداری, گروه تمرین واقعی بدون محدودیت اطلاعات صوتی نسبت به گروه دارای محدودیت, عملکرد بهتری داشته است (P£0.05) و بین گروه های واقعیت مجازی با و بدون محدودیت اطلاعات صوتی, گروه تمرین واقعی و واقعیت مجازی, گروه های تمرین واقعی و واقعیت مجازی که محدودیت اطلاعات صوتی داشتند و درنهایت, گروه تمرین واقعی با محدودیت اطلاعات صوتی و تمرین واقعیت مجازی اختلاف معناداری مشاهده نمی شود (P³0.05). به طورکلی, یافته ها حاکی از آن است که تمرین در محیط واقعیت مجازی به عنوان یک بازی فعال (احتمالا) می تواند جایگزین مناسبی برای تمرین واقعی باشد و فرصت های بهتر یادگیری را فراهم کند. وجود اطلاعات صوتی نیز می تواند برای اجرای حرکت تسهیل کننده باشد.
کلید واژه: تمرین واقعیت مجازی, تمرین واقعی, محدودیت اطلاعات صوتی, یادگیری, فورهند تنیس روی میز

لینک کمکی