ارتباط بين الگوي بصري و توجه در طراحي آموزشي با کمک کامپيوتر براي کودکان با اختلال ADHD

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارتباط بين الگوي بصري و توجه در طراحي آموزشي با کمک کامپيوتر براي کودکان با اختلال ADHD :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : روانشناسي مدرسه

تعداد صفحات :21

اختلال نارسایی توجه و فزون کنشی به عنوان یکی از شایع ترین اختلال دوران مدرسه با مشکل های تحصیلی بسیاری همراه است که لزوم استفاده از مداخله های مناسب را ایجاب می کند. یکی از راهبردهای موثر در زمینه آموزشی برای این کودکان آموزش مبتنی بر کامپیوتر است. پژوهش حاضر به دنبال یافتن راه حلی برای چالش پیش روی راهبرد مذکور, یعنی تشخیص زمان توجه یادگیرنده برای ارایه آموزش در بهترین زمان ممکن طرح ریزی شده است. بدین منظور طرح آزمایشی برای یافتن ارتباط بین الگوی بصری و توجه تدوین گردید. جامعه آماری این پژوهش را تعداد 702 دانش آموز 9-11 سال در مقطع ابتدایی تشکیل می دادند که از این تعداد با اجرای آزمون تشخیص اختلال ADHD فرم معلم, تعداد 34 دانش آموز مبتلا به این اختلال به عنوان گروه آزمایش و 30 دانش آموز عادی به عنوان گروه گواه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش eye tracker بوده و به منظور یافتن الگوی دیداری از FC,FL و تعداد لغت های صحیح به یادآورده شده استفاده شد.نتایج این پژوهش همبستگی بالایی را بین دیدن و به یادآوردن در دو گروه آزمایش و گواه نشان داد که این یافته می تواند در طراحی آموزش های هوشمند برای این کودکان مورد استفاده قرار گیرد.
کلید واژه: آموزش های هوشمند, اختلال نارسایی توجه و فزون کنشی, توجه

لینک کمکی