ساخت و رواسازي آزمون تفکر انتقادي: کاربرد نظريه سوال-پاسخ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ساخت و رواسازي آزمون تفکر انتقادي: کاربرد نظريه سوال-پاسخ :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش هاي کاربردي روانشناختي (روانشناسي و علوم تربيتي)

تعداد صفحات :24

مطالعه حاضر با هدف ساخت و رواسازی آزمون تفکر انتقادی با استفاده از نظریه سوال پاسخ انجام گرفت. بدین منظور از بین دانشجویان دانشگاه های قم و شیخ مفید, یک نمونه به اندازه (478=n) انتخاب, و پرسشنامه موردنظر با همکاری آن ها اجرا شد. از بین مدل های مختلف در نظریه سوال پاسخ, مدل سه پارامتری مناسب تشخیص داده شد. داده ها با کاربرد مدل لوجستیک سه پارامتری تحلیل شد. به منظور بررسی مفروضه های این نظریه (تک بعدی بودن و استقلال موضعی) از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی وجود یک عامل غالب و استقلال موضعی سوالات را تائید کرد. به منظور بررسی مناسب بودن سوالات از تابع آگاهی سوالات استفاده شد. بررسی توابع آگاهی سوالات نشان داد برخی از سوالات دارای آگاهی بسیار کمی بوده و یا تابع آگاهی در طول بازه توانایی گسترده نشده است. پس از حذف سوالات نامناسب, پارامترهای سوالات باقی مانده دوباره برآورد شد. برآوردهای جدید نشان داد دامنه ضریب تشخیص بین 0.113 تا 1.899 و ضریب دشواری بین -0.990 تا 2.780 است. همچنین ضریب حدس نیز در دامنه بین 0.000 تا 0.790 قرار دارد. به طور کلی, می توان گفت پرسشنامه تفکر انتقادی با 7 مولفه و 29 سوال, دارای ویژگی های مطلوب برای سنجش سازه مذکور می باشد.
کلید واژه: تفکر انتقادی, آزمون, نظریه سوال-پاسخ, مدل لوجستیک سه پارامتری

لینک کمکی