ارائه الگويي براي خودارزيابي سرآمدي سازوکارهاي توسعه اي مبتني بر يادگيري و بهبود عملکرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارائه الگويي براي خودارزيابي سرآمدي سازوکارهاي توسعه اي مبتني بر يادگيري و بهبود عملکرد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش هاي کاربردي روانشناختي (روانشناسي و علوم تربيتي)

تعداد صفحات :27

در محیط پرتلاطم و پر از تغییر کنونی, یکی از شاخص های ماندگاری و بقای سازمان ها, یادگیری مستمر و بهینه سازی مداوم عملکرد فردی و سازمانی است. بررسی اجمالی مطالعات صورت گرفته در حوزه سرآمدی نظام آموزش و یادگیری گویای عدم توجه الگوهای ارائه شده به علل ریشه ای بروز نقصان های عملکردی و اتکای بیش از حد این الگوها به مداخلات آموزشی و غفلت از مداخلات غیرآموزشی است. هدف اصلی این پژوهش ارائه الگویی مطلوب برای سرآمدی نظام یادگیری و بهبود عملکرد است تا با استفاده از آن بتوان به آسیب شناسی جامع فعالیت های این حوزه پرداخت و برای بهبود آن برنامه ریزی نمود. بدین منظور با انتخاب چارچوب نظریه سیستمی به عنوان قالب اصلی الگوی نهایی پژوهش (عوامل زمینه ای, پیش آیندی, فرآیندی, پس آیندی و پی آمدی) و با بهره گیری از روش تحقیق آمیخته, در وهله نخست از طریق انجام مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته با 16 نفر از خبرگان حوزه آموزش و یادگیری و استفاده از تکنیک تحلیل محتوای ترکیبی جهت دار و تلخیصی, 27 معیار اولیه الگو شناسایی گردید و سپس با استفاده از تکنیک دلفی فازی معیارها پالایش گردید که در نتیجه آن 24 معیار نهایی مشخص گردید. در پایان نیز با تلخیص هفت معیار نگرش راهبردی به سرمایه انسانی, موازنه شغل و شاغل, برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی, مدیریت دانایی, استعدادگزینی و استعدادپروری, بهسازی عناصر چسبندگی و سامان دهی کانون ارزیابی و توسعه به دلیل مشابهت های ماهوی (فرآیندهای متعامل با نظام یادگیری و بهبود عملکرد) در قالب معیار پای بست های هم پیوند, الگوی نهایی تدوین گردید.
کلید واژه: الگوی سرآمدی, سازوکارهای توسعه ای, یادگیری و بهبود عملکرد

لینک کمکی