تاثير تمرين هوازي شديد بر شاخص هاي ميگرني و بهبود کيفيت زندگي در زنان مبتلا به ميگرن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير تمرين هوازي شديد بر شاخص هاي ميگرني و بهبود کيفيت زندگي در زنان مبتلا به ميگرن :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فيزيولوژي ورزشي (پژوهش در علوم ورزشي)

تعداد صفحات :18

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تمرین هوازی با شدت بالا بر شاخص های میگرنی و بهبود کیفیت زندگی در زنان مبتلا به میگرن با طرح دو گروه پیش آزمون و پس آزمون (گروه گواه (9 = n)) و گروه تمرین هوازی با شدت بالا (9 = n) و با نمونه گیری تصادفی در میان بیماران زن میگرنی (میانگین سنی 22.8±2.5 سال, میانگین شاخص توده بدنی (20.40±2.8 و میانگین درصد چربی 22.41±6.01 درصد) انجام گرفت. پروتکل تمرین استقامتی دویدن با شدت بالا (17-15 مقیاس درک فشار بورگ) شامل هشت هفته تمرین به صورت سه جلسه در هفته و هر جلسه به مدت 30 دقیقه بود. لازم به ذکر است که یک ماه قبل و بعد از پروتکل تمرین, شاخص های میگرنی (تکرار, مدت و شدت حملات) توسط پرسش نامه (ثبت سردردهای روزانه) بررسی گردید و 48 ساعت قبل و بعد از پروتکل تمرین نیز کیفیت زندگی و آمادگی هوازی ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل آماری داده ها نیز با استفاده از روش آماری آنالیز کوواریانس و آزمون تعقیبی ال.اس.دی انجام گرفت. با در نظر گرفتن مقادیر پیش آزمون, تفاوت معناداری در پس آزمون بین دو گروه مورد آزمایش مشاهده نمی شود (P<0.001) نتایج حاکی از آن است که تمرین هوازی با شدت بالا موجب کاهش معنادار شدت (P<0.05), تعداد (P<0.001) و مدت (P<0.05) حملات سردرد و بهبود کیفیت زندگی (P<0.001) و نیز افزایش آمادگی هوازی (P<0.001) شده است. به طورکلی, تمرین هوازی با شدت بالا با تاثیر مثبت بر شاخص های میگرنی, کیفیت زندگی و بهبود آمادگی هوازی (احتمالا) می تواند به عنوان یک رویکرد درمانی غیردارویی برای بیماران میگرنی در نظر گرفته شود.
کلید واژه: تمرین هوازی شدید, زنان, میگرن, سردرد

لینک کمکی