بررسي و مقايسه يادگيري ضمني و پيشرفت تحصيلي در کلاس هاي چندپايه دوره ابتدايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي و مقايسه يادگيري ضمني و پيشرفت تحصيلي در کلاس هاي چندپايه دوره ابتدايي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش هاي کاربردي روانشناختي (روانشناسي و علوم تربيتي)

تعداد صفحات :21

با توجه به تعاملات موجود در کلاس های چند پایه, هدف تحقیق حاضر مقایسه ترکیب های متفاوت کلاسی در سه گروه از دانش آموزان کلاس چهارم چند پایه از نظر میزان یادگیری ضمنی با پیشرفت تحصیلی است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی دبستان های دولتی شهرستان پیرانشهر بودند که سه گروه 16 نفری متشکل از 8 دختر و 8 پسر به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. تحقیق به شیوه علی- مقایسه ای انجام شد. برای جمع آوری داده ها از چهار آزمون محقق ساخته در دروس ریاضی و علوم پایه های چهارم و پنجم استفاده شد. داده های گردآوری شده با کمک شاخص های آمار توصیفی, همچنین تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی شفه تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد که بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاس های چند پایه تفاوت معنادار وجود ندارد. یافته های دیگر تحقیق نشان داد که بین میزان یادگیری ضمنی در سه گروه تفاوت معناداری وجود دارد و این تفاوت به نفع دانش آموزان گروه چهارم با پنجم است. همچنین بین پیشرفت تحصیلی ناشی از یادگیری ضمنی در دختران و پسران تفاوت معناداری مشاهده نشد.
کلید واژه: یادگیری ضمنی, پیشرفت تحصیلی, کلاس چند پایه, دوره ابتدایی

لینک کمکی