ويژگي هاي روان سنجي فرم کوتاه مقياس اضطراب حالت رقابتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ويژگي هاي روان سنجي فرم کوتاه مقياس اضطراب حالت رقابتي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش هاي کاربردي روانشناختي (روانشناسي و علوم تربيتي)

تعداد صفحات :21

برای سنجش اضطراب رقابتی, مقیاس عینی معتبری که قابلیت اجرای آن آسان باشد, در ایران در دسترس نیست. مقیاس اضطراب رقابتی (CSAI- 2R) به عنوان یک ابزار مناسب برای تشخیص سریع و آسان اضطراب رقابتی معرفی شده است. هدف پژوهش حاضر تعیین ویژگی های روان سنجی مقیاس مذکور در بخشی از جامعه ایران بود. جامعه آماری این مطالعه را کلیه ورزشکاران رشته های والیبال, هندبال و بسکتبال شهر تبریز در سال 1391 تشکیل می داد. از بین ورزشکاران رشته های فوق 184 نفر (69 نفر والیبالیست, 54 نفر هندبالیست و 61 نفر بسکتبالیست) به طور تصادفی انتخاب شدند. نتایج حاصل از اعتبارسنجی نشان داد که اعتبار ابعاد سه گانه CSAI- 2R بر اساس آلفای کرونباخ بین 0.79 تا 0.84 است. بررسی های مربوط به روایی همگرا و روایی سازه CSAI- 2R نیز تائیدکننده روایی مقیاس مذکور بود. یافته های حاصل از تحلیل عاملی همانند فرم اصلی, سه عامل همبسته ولی مجزا را برای مقیاس اضطراب رقابتی آشکار ساخت که عبارتند از: اضطراب شناختی, اضطراب جسمانی و اعتماد به خود. با توجه به کوتاه بودن CSAI- 2R و به دور بودن آن از مشکلات مقیاس های طولانی, می توان گفت CSAI- 2R ابزاری قابل اعتماد و روا برای سنجش اضطراب رقابتی در فرهنگ ایران بوده و استفاده از آن به محققین توصیه می شود.
کلید واژه: ویژگی های روان سنجی, اضطراب رقابتی, ورزشکاران

لینک کمکی