تاثير دو نوع برنامه تمريني هوازي و مقاومتي بر سطح انسولين و رزيستين زنان مبتلا به ديابت بارداري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير دو نوع برنامه تمريني هوازي و مقاومتي بر سطح انسولين و رزيستين زنان مبتلا به ديابت بارداري :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فيزيولوژي ورزشي (پژوهش در علوم ورزشي)

تعداد صفحات :25

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر برنامه تمرینی هوازی و مقاومتی بر سطح رزیستین, قند خون ناشتا, انسولین و مقاومت به انسولین زنان مبتلا به دیابت بارداری انجام شد. بدین منظور, 34 نفر از زنان مبتلا به دیابت بارداری به صورت در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در سه گروه قرار گرفتند. 12 آزمودنی (با میانگین سنی 28.39±2.60 سال) در گروه تمرین هوازی در آب (سه جلسه در هفته, 4530 دقیقه در روز, با شدت 50 تا 70 درصد ضربان قلب بیشینه), 11 آزمودنی (با میانگین سنی 30.42±7.14 سال) در گروه تمرین مقاومتی (سه جلسه در هفته, به صورت دو تا سه ست, 15 تکرار, با شدت 50 تا 70 درصد ضربان قلب بیشینه و میزان درک تلاش) شرکت کردند و 11 نفر (با میانگین سنی 29.4±18.23 سال) نیز درقالب گروه کنترل در طول دوره پژوهش هیچ گونه فعالیت بدنی نداشتند. در مرحله پیش آزمون و پس آزمون جهت برآورد میزان سطح قند خون, انسولین و رزیستین, خون گیری به عمل آمد و جهت اندازه گیری میزان رزیستین از روش الایزا استفاده شد. نتایج آزمون تی زوجی, کاهش معناداری را در قند خون ناشتا در گروه مقاومتی (P=0.012) و کاهش غیر معناداری را در گروه هوازی (P=0.31) نشان می دهد. در سطح رزیستین, انسولین, مقاومت به انسولین و حساسیت به انسولین نیز در گروه های تمرینی تغییرات غیر معناداری مشاهده شد. علاوه براین, نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشانگر تفاوت معنادار در کاهش شاخص مقاومت به انسولین (P=0.008) و افزایش سطوح پلاسمایی انسولین (P=0.031) و حساسیت به انسولین در بین گروه ها بود, در حالی که تحلیل واریانس, تفاوت معناداری را در سطوح رزیستین گروه ها نشان نداد. به نظر می رسد (احتمالا) تمرینات مقاومتی در مقایسه با تمرینات هوازی در کاهش سطح گلوکز ناشتا و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت بارداری موثرتر می باشند.
کلید واژه: تمرین هوازی, تمرین مقاومتی, رزیستین, قند خون ناشتا, مقاومت به انسولین, دیابت بارداری

لینک کمکی