الگوي ساختاري جو آموزشي خلاق، انگيزه يادگيري و راهبردهاي يادگيري خود تنظيم در دانشجويان دختر دانشگاه تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن الگوي ساختاري جو آموزشي خلاق, انگيزه يادگيري و راهبردهاي يادگيري خود تنظيم در دانشجويان دختر دانشگاه تهران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش هاي کاربردي روانشناختي (روانشناسي و علوم تربيتي)

تعداد صفحات :22

ساختار کلاس تاثیر زیادی در فرآیند یادگیری دارد. جو آموزشی خلاق به عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار بر انگیزش درونی, از مهم ترین عوامل موثر در کیفیت یادگیری است. هدف از این پژوهش بررسی رابطه جو آموزشی خلاق با راهبردهای یادگیری خود تنظیم, با واسطه گری انگیزه درونی یادگیری است. 300 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه تهران به صورت نمونه گیری در دسترس از دانشکده های روانشناسی, علوم اجتماعی و دانشکده اقتصاد برای پاسخ دادن به سوالات پرسشنامه های جو آموزشی خلاق آکوآل, راهبردهای یادگیری خود انگیخته MSLQ و انگیزه یادگیری AMS, انتخاب شدند. نتایج به روش الگویابی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که متغیر برون زای جو آموزشی خلاق, رابطه معناداری با راهبردهای یادگیری خود تنظیم دارد و رابطه بین جو آموزشی خلاق با یادگیری خود تنظیم از طریق انگیزه درونی یادگیری میانجی گری می شود. در مجموع یافته ها نشان می دهد که جو آموزشی خلاق مستقیما و با واسطه گری انگیزه یادگیری بر استفاده از راهبردهای یادگیری خود تنظیم تاثیر دارد.
کلید واژه: جو آموزشی خلاق, انگیزه درونی یادگیری, راهبردهای یادگیری خود تنظیم, الگویابی معادلات ساختاری

لینک کمکی