تصفيه فاضلاب مصنوعي حاوي كادميوم (??) توسط نانو كامپوزيت جديد مغناطيسي EDTA/كيتوزان/TiO

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تصفيه فاضلاب مصنوعي حاوي کادميوم (??) توسط نانو کامپوزيت جديد مغناطيسي EDTA/کيتوزان/TiO :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مهندسي بهداشت محيط

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: کادمیوم به عنوان یک فلز سنگین به دلیل سمیت بالا, آسیب های جدی بر سلامت انسان و اثرات تجمع زیستی آن در اکولوژی, توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در مطالعه حاضر, یک روش آسان و اقتصادی برای آماده سازی نانو کامپوزیت جدید مغناطیسی EDTA/ کیتوزان/ (MECT) TIO2 برای حذف گستره وسیعی از آلاینده ها به خصوص یون های کادمیوم () از محلول آبی شرح داده شده است.مواد و روش ها: در این روش نانو کامپوزیت جدید مغناطیسی EDTA/ کیتوزان/ TIO2 تهیه و مورفولوژی, ساختار و ویژگی های آن توسط FE-SEM, EDXو XRD شناسایی و تاثیر پارامترهای مختلف نظیر pH, زمان تماس و غلظت اولیه کادمیوم در راندمان سیستم موردبررسی قرار گرفت.یافته ها: نتایج حاکی از آن است که نانو ذرات MECT با میانگین قطر کمتر از 40 نانومتر, بهترین عملکرد جذب کادمیوم را در pH بهینه 6-5 در مدت زمان 120 دقیقه داشته است. همچنین ایزوترم لانگمویر با ماکزیمم ظرفیت جذب 212.765mg/g , بهترین مطابقت را با داده های آزمایشگاهی داشت. در انتها, قابلیت استفاده مجدد نانو کامپوزیت توسط احیاکننده Na2EDTA مورد آزمایش قرار گرفت و راندمان احیا در 5 سیکل جذب و واجذب, بالای 90% مشاهده شد.نتیجه گیری: نانو کامپوزیت مغناطیسی MECT به عنوان جاذبی دوستدار محیط زیست, اقتصادی و قابل بازیافت, پتانسیل بالایی در تصفیه فاضلاب مصنوعی حاوی کادمیوم دارد.
کلید واژه: نانو کامپوزیت مغناطیسی, کیتوزان, EDTA, کادمیوم

لینک کمکی