رويکرد يکپارچه زمانبندي و برنامه ريزي فرايند بر مبناي تلفيق پايگاه دانش فازي و روش هاي فراابتکاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن رويکرد يکپارچه زمانبندي و برنامه ريزي فرايند بر مبناي تلفيق پايگاه دانش فازي و روش هاي فراابتکاري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مطالعات مديريت صنعتي

تعداد صفحات :30

طرح ریزی فرآیند شامل تعیین مناسب ترین و کارآمدترین فرآیندهای ساخت (مونتاژ) و نیز تعیین توالی آنها به منظور تولید یک محصول (قطعه), مطابق با مشخصه های مورد نیازی است که در مستتندات طراحی محصول, ذکر شده است. در مقاله حاضر در رویکردی یکپارچه به بهینه سازی برنامه ریزی فرایند و زمانبندی با در نظر داشتن پارامترهای کیفی موثر در سیستم ساخت و تولید کارگاهی و انعطاف پذیر پرداخته شده است. برای حل مساله, از تلفیق الگوریتم های فراابتکاری و سیستم استنتاج فازی در قالب توابع هدف چندگانه و آرمانی شامل کمینه سازی هزینه و زمان پردارش قطعات و بیشینه سازی مطلوبیت طرح فرایند (از نظر پارامترهای کیفی جریان مواد, پایداری, سهولت جابه جایی و ارتباط نظارتی) با استفاده از پایگاه دانش فازی و با توجه به محدودیت های سیستمی و آرمانی استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که الگوریتم فراابتکاری شبیه سازی تبرید با توجه به مثال موردی ارائه شده نسنت به الگوریتم های رقابت استعماری, ازدحام ذرات و کلونی زنبور عسل کارایی بهتری در حل مدل پیشنهادی دارد.
کلید واژه: الگوریتم های فراابتکاری, برنامه ریزی فرایند, پایگاه دانش فازی, رویکرد یکپارچه, زمانبندی, سیستم تولید انعطاف پذیر

لینک کمکی