شبيه سازي غلظت و نحوه پراكنش گاز سولفيد هيدروژن (H

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن شبيه سازي غلظت و نحوه پراکنش گاز سولفيد هيدروژن (H :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مهندسي بهداشت محيط

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: پالایشگاه ها یکی از منابع اصلی آلودگی محیط زیست هستند که آلاینده های متعددی ازجمله H2S به محیط وارد می کنند. بنابراین نحوه انتشار و فرایند کنترل آن از حیث رعایت استانداردهای زیست محیطی از مسائل مهم واحدهای صنعتی است. این تحقیق به منظور بررسی غلظت و نحوه پراکنش گاز H2S از کوره های زباله سوز واحدهای بازیافت گوگرد در یک پالایشگاه گازی واقع در منطقه عسلویه انجام شده است.مواد و روش ها: در این مطالعه غلظت آلاینده های منتشره از 2 دودکش کوره های زباله سوز و همچنین غلظت آلاینده H2S در 5 ایستگاه پایش محیطی در محدود پالایشگاه و اطراف آن طی چهارفصل از تابستان 1393 تا پایان بهار 1394 اندازه گیری شد. سپس میزان غلظت های محیطی و نحوه انتشار آلاینده H2S ناشی از عملکرد این کوره ها با استفاده از مدل AERMOD برای متوسط های زمانی یک ساعته و 8 ساعته به صورت فصلی در مقیاس 50×50 کیلومترمربعی شبیه سازی گردید و نتایج شبیه سازی شده با مقادیر اندازه گیری های میدانی مقایسه گردید و سپس ترازهای هم غلظت و نیز نواحی حساس در محیط GIS نمایش داده شد.یافته ها: بررسی غلظت های بیشینه نشان داد حداکثر غلظت در دوره زمانی یک ساعته رخ داده است. ارزیابی عملکرد مدل بر اساس آنالیز آماری با مقایسه غلظت های شبیه سازی شده H2S و مقادیر اندازه گیری شده میدانی انجام شد. نتایج نشان داد ضرایب همبستگی در فصول تابستان93, پاییز 93, زمستان 93 و بهار 94 به ترتیب 77.0, 89.0, 75.0 و 80.0 بوده است.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که روند تغییرات غلظت های اندازه گیری شده با روند تغییرات نتایج حاصل از اجرای مدل همخوانی داشته است. همچنین سهم صنایع همسایه نیز تعیین گردید. مقایسه حداکثر غلظت 8 ساعته با استانداردهای OSHA و NIOSH نشان داد که در کلیه موارد غلظت ها پایین تر از حد استاندارد بوده است.
کلید واژه: پالایشگاه گاز, مدل سازی انتشار, سولفید هیدروژن, واحد بازیافت گوگرد, مدل AERMOD

لینک کمکی