سبک هاي دلبستگي و توانايي بازشناسي حالت هاي هيجاني چهره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن سبک هاي دلبستگي و توانايي بازشناسي حالت هاي هيجاني چهره :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش هاي کاربردي روانشناختي (روانشناسي و علوم تربيتي)

تعداد صفحات :14

جلوه های هیجانی چهره یکی از پیچیده ترین حالت های ذهنی است. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و توانایی بازشناسی جلوه های هیجانی چهره بود. در یک مطالعه مقطعی 221 نفر (100 زن و 121 مرد) از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی از طریق روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و نسخه کامپیوتری تجدیدنظر یافته جلوه های هیجانی صورت و پرسشنامه سبک های دلبستگی را تکمیل نمودند. یافته ها حاکی از تفاوت افراد با سبک دلبستگی ایمن و ناایمن در بازشناسی حالات هیجانی چهره بود. بدین گونه که افراد با سبک دلبستگی ایمن نسبت به افراد با سبک دلبستگی ناایمن عملکرد مناسب تری داشتند. نتایج تفاوت معناداری بین سبک های دلبستگی اجتنابی و اضطرابی نشان نداد. یافته های این مطالعه در قالب تاثیرات درازمدت تجارب نخستین رابطه مادر و کودک بر توانایی بازشناسی جلوه های هیجانی چهره مورد بحث قرار گرفته است.
کلید واژه: بازشناسی هیجان, جلوه های هیجانی چهره, نظریه دلبستگی

لینک کمکی