نظريه تناسخ و رويکرد شيخ علاءالدوله سمناني

س، همایش یا نشریه : آينه معرفتتعداد صفحات :32لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید. كلید واژه: علاءالدوله سمنانی، تناسخ، تمثل، تناسخ ملکی

تدوين راهبردهاي پياده سازي پرونده الکترونيک سلامت با استفاده از تحليل SWOT

، همایش یا نشریه : مديريت اطلاعات سلامتتعداد صفحات :9مقدمه: بروز تغییرات در سیستم های مراقبت بهداشتی، جامعه و افزایش قدرت تکنولوژی، فشار روز افزونی را جهت ایجاد و توسعه سیستم های پرونده الکترونیک به سیاست گذاران، ارایه دهندگان و سیستم مراقبت های بهداشتی تحمیل می کند. بنابراین، پژوهش حاضر به تحلیل Opportunities and Threats، Weaknesses، Strengths (SWOT) پرونده الکترونیک سلامت از دیدگاه مدیران بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران پرداخت. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بود که به روش مقطعی در سال 1394 انجام شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران بیمارستان

اثر شدت و ويژگي پيش فعالي عضلاني بر حداکثر نيرو، سرعت پا و عملکرد پرش عمودي در مردان تمرين کرده

س، همایش یا نشریه : فيزيولوژي ورزشي (پژوهش در علوم ورزشي)تعداد صفحات :18هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثر شدت و ويژگي پيش فعالي عضلاني بر حداکثر نيرو، سرعت پا و عملکرد پرش عمودي در مردان تمرين کرده بود. بدین منظور، 13 نفر از دانشجویان ورزشکار (با میانگین وزنی 70.61±3.76 کیلوگرم، سن 22.69±1.75 سال و قد 174.84±1.15 سانتی متر) انتخاب شده و به طور متقاطع و کاملا تصادفی در معرض پنج پروتکل متفاوت قرارگرفتند، این پروتکل ها عبارت بودند از: گرم کردن به تنهایی، گرم کردن و اجرای نیم اسکات ایستا با شدت 60 و 90 درصد بیشینه و گرم کردن و اجرای پرش عمودی با پنج و 10 درصد یک تکرار بیشینه توسط جلیقه وزنه. نتایج با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان می دهد که پرش عمودی به دن