پاورپوینت کتاب آشنایی با ادبیات معاصر ایران هرمز رحیمیان

خل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت کتاب آشنایی با ادبیات معاصر ایران هرمز رحیمیان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن پاورپوینت کتاب آشنایی با ادبیات معاصر ایران هرمز رحیمیان : بخش اول:فصل اول: قرن سیزدهم و رستاخیز ادبیدورنمای گذشته نثر فارسیبازگشتعوامل موثر در تغییر سبكنهضت ساده نویسیقائم مقام فراهانینثر قائم مقامآثار قائم مقامفصل دوم :ادبیات ایران در آستانه مشروطیتعوامل نثر در ایجاد مشروطیتمطبوعاتاعزام محصل به فرنگتاسیس مدارس جدید روشنفكرانلحن خطابی نثر فارسی (مخاطبان نویسندگان عصر پیش از مشروطه)تم ها یا موضوع های نثر در عصر مشروطیت:آزادی و آزادی خواهی(دموكراسی)وطن، وطن دوستی یا عشق وطن ناسیونالیزم)تجددخواهی، عدالت جویی، حمایت از قا

تاثيرآموزش مهارت هاي مطالعه (روش برنامه ريزي و مديريت زمان و روش تمرکز و حافظه) بر ميزان پيشرفت تحصيلي و انگيزش پيشرفت دانش آموزان ايراني ساکن کشور تاجيکستان

س، همایش یا نشریه : روانشناسي مدرسهتعداد صفحات :24هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیرآموزش روشهای مطالعه برنامه ریزی و مدیریت زمان و روش تمرکز وحافظه بر میزان پیشرفت تحصیلی وانگیزش پیشرفت دانش آموزان ایرانی ساکن کشورتاجیکستان بود. بدین منظور با به کارگیری روش تجربی و طرح پیش آزمون- پس آزمون چندگروهی، از جامعه آماری پژوهش که شامل کلیه دانش آموزان مدارس ایرانی ساکن در شهر دوشنبه تاجیکستان در مقطع ابتدایی در سال 93-1392 مشغول به تحصیل بودند، تعداد 60 دانش آموز در 3 گروه (2 گروه آزمایش و یک گروه کنترل) قرار داده شدند. دانش آموزان هر 3 گروه به پرسشنامه انگیزش پیشرفت

پاورپوینت اکو پارک

خل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت اکو پارک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن پاورپوینت اکو پارک : پاورپوینت اکو پارکفهرست مطالب: چکیده تاریخچه مدل های گذشته پارک ها پارک ها از گذشته تا به امروز شکلگیری اکوپرک ها خصوصیات اکوپارک ها ویژگی پارک های اکولوژیکال شاخصه های ارزیابی پارک های اکولوژیکال تحلیل اکوپارک داخلی تحلیل اکوپارک جهانی الگوی طراحی اکوپارک اکوپارک و صنعت اکوپارک و شهر اکوپارک و طراحی شهری پایدار اکوسیتی جمع بندی و نتیجه گیری جکیده مشخصه بارز شهرها درهزاره سوم میلادی، برنامه ریزی وطراحی برمبنای همگامی با طبیعت و رعایت اصول توسعه پایدار میباشد.ا