رابطه ابعاد رويکردهاي مطالعه با عملکرد تحصيلي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

، همایش یا نشریه : پژوهش در آموزش علوم پزشكيتعداد صفحات :9مقدمه: سنجش میزان پیشرفت تحصیلی و عوامل موثر بر آن از جمله مسائل عمده ای هستند که توجه محققان را به خود جلب کرده اند. هدف این مطالعه بررسی رابطه رویکردهای مطالعه با عمکرد تحصیلی در دانشجویان بود.روش ها: این مطالعه توصیفی - تحلیلی بر روی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی با حجم نمونه 291 نفر در سال تحصیلی 93-94 صورت گرفت. ابزارهای مورد استفاده برای سنجش رویکرد های مطالعه پرسشنامه مارتون و سلجو (1976) بود. هم چنین معدل کل دانشجویان به عنوان شاخص عملکرد تحصیلی لحا

مبانی نظری و پیشینه رابطه تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش با بهبود کیفیت علمی

ی از متن مبانی نظری و پیشینه رابطه تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش با بهبود کیفیت علمی : بصورت فایل ورد همراه با منابع مقدمه ................................................................................................................................. 14 قسمت اول : تسهیم دانش ................................................................................................................................ 15 2-1 دانش و انواع آن ......................................................................................................................................... 15 2-2 مدیریت دانش.............................................................................................................................................. 17 2-3 مفهوم تسهیم دانش.................................................................................................................................... 19 2-4 مدل های تسهیم دانش.......................................................

طراحي يک شبکه ارزيابي و انتخاب تامين کنندگان با در نظر گرفتن مساله مکان يابي-مسيريابي سبزتحت عدم قطعيت

س، همایش یا نشریه : نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي)تعداد صفحات :17در دنیای رقابتی امروز انتخاب تامین کنندگان سبز به عنوان یکی از فعالیت های استراتژیک سازمان محسوب می گردد. چرا که عملکرد زیست محیطی سازمان متاثر از عملکرد زیست محیطی تامین کنندگانش می باشد. در این مقاله یک رویکرد دو مرحله ای استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی به طور همزمان به منظور ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان در یک زنجیره تامین سبز ارایه شده است. در مرحله اول این رویکرد که استراتژیک است تامین کنندگان با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله م